Quyết định số 444/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  • Về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  • 444/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 11/04/2017
  • 11/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham gia các tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu các tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” như sau:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

3. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên thường trực.

4. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường trực.

5. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực.

6. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên thường trực.

7. Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

8. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

9. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

12. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

13. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

14. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

15. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên.

16. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

18. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

20. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

21. Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

22. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

23. Bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

24. Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên.

25. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

26. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

27. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

28. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamỦy viên.

29. Ông Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa hc xã hội Việt Nam, Ủy viên.

30. Ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

31. Ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, y viên.

32. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động và các nội dung khác liên quan tiếp tục thực hiện theo các Quyết định số: 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 và số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất kiện toàn các nội dung nêu trên nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
02/2017/TT-BXD
01/03/2017
15/04/2017

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website