Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2007
  • 3127

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, Quân đội ta đã rèn luyện và đào tạo được những vị tướng nổi tiếng, có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm. Đại tướng Lê Đức Anh là một người như thế.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã tham gia chỉ huy chiến đấu trên chiến trường miền Nam (hơn 30 năm chống Pháp, chống Mỹ), gần mười năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước trong giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trên cương vị nào Đại tướng Lê Đức Anh cũng phát huy phẩm chất và năng lực, đóng góp hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười đã viết: "Anh Lê Đức Anh là nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta".

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời hoạt động và những đóng góp của Đại tướng Lê Đức Anh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Cuốn sách gồm hai phần:

- Phần I: Những bài nói và viết của Đại tướng Lê Đức Anh

- Phần II: Hồi ức của các nhân chứng

Phần I, thông qua những bài nói và bài viết của mình, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tổng kết sâu sắc những bài học lớn có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, nêu bật nguyên nhân của những thắng lợi to lớn trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước và những  thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới. Qua đó làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta cũng như của cá nhân Đại tướng Lê Đức Anh đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Phần II, thông qua hồi ức của các nhân chứng - các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đồng chí, đồng đội đã cùng sống, chiến đấu và hoạt động với Đại tướng Lê Đức Anh, bạn đọc thấy được phần nào cuộc chiến đấu ác liệt, đầy gian khổ hy sinh nhưng hết sức vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để giành độc lập, tự do và thống nhất hoàn toàn cho đất nước; thấy được bản lĩnh và vai trò của vị chỉ huy quân đội có tầm cỡ Lê Đức Anh cũng như đóng góp của ông trong công cuộc đổi mới đất nước trên cương vị Chủ tịch nước và Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

               Tháng 2 năm 2007

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Tư liệu cùng chuyên mục

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website