Lê Duẩn tuyển tập (1965 - 1975) - Tập II
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2008
  • 3801

LÊ DUẨN

 

TUYỂN TẬP

(1965 - 1975)

 

II

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2008

 

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN

PGS.TS. TÔ HUY RỨA         Chủ tịch Hội đồng

NGÔ VĂN DỤ                       Ủy viên

GS.TS. LÊ HỮU NGHĨA         Ủy viên

HÀ ĐĂNG                             Ủy viên

TS. NGUYỄN DUY HÙNG      Ủy viên

BAN BIÊN SOẠN

TS. LÊ MINH NGHĨA

ĐỐNG NGẠC

ĐỨC LƯỢNG

PGS. TS. PHẠM HỒNG CHƯƠNG

NGUYỄN VĂN LANH

NGUYỄN VĂN TRỌNG

NGUYỄN THANH BÌNH

TS. ĐẶNG VĂN THÁI

Th.S. NGUYỄN THỊ GIANG

Tư liệu cùng chuyên mục

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website