Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đưa Nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống

Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Ðảng khóa X đã thảo luận và thông qua Nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân của đồng chí Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, về những nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

PV: 
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho bạn đọc biết những căn cứ lý luận và thực tiễn cũng như sự cần thiết để Hội nghị T.Ư 6 bàn và thông qua Nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"? 

Ðồng chí Hồ Ðức Việt: Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở đã có một số chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số khuyết điểm, yếu kém: 

- Nhiều cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa cao. 

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; có tổ chức cơ sở đảng bị mất sức chiến đấu. Nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến. 

- Một bộ phận không nhỏ đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc Ðảng, tự phê bình và phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên còn bị buông lỏng. Cấp ủy và chi bộ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm còn hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên còn chú ý nhiều đến số lượng mà chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng. Số đảng viên kết nạp ở địa bàn dân cư, là công nhân trong các thành phần kinh tế còn ít. 

Nhìn chung, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, ở cấp cơ sở hiện nay còn có những khó khăn, vướng mắc và bất cập cần được nghiên cứu, tháo gỡ. 

Ðể cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã thảo luận và thông qua Nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới. 

Ðây là một việc thực sự cần thiết, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài và cực kỳ quan trọng. 

PV: Thưa đồng chí, Nghị quyết đã đề cập toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Xin đồng chí nêu rõ những nội dung nào được coi là then chốt, cần thực hiện ngay để tạo sự chuyển biến mới về tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên? 

Ðồng chí Hồ Ðức Việt: Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nào mà Nghị quyết Trung ương 6 đề cập đến đều rất quan trọng. Có nhiều việc cần làm ngay. Ðể tạo được sự chuyển biến mới về tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết cần quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu cần đạt tới. Ðó là ba quan điểm: 

- Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Lấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở làm thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng Ðảng. 

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Ðảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Ðảng. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân. - Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên. 

Về mục tiêu, có ba mục tiêu cần phấn đấu để đạt được trong 5 năm tới là: 

- Tập trung sức để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. 

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên. Bảo đảm các loại hình tổ chức cơ sở đảng đều có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc phù hợp. 

- Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa ra khỏi Ðảng những người không đủ tư cách đảng viên. 

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2008, cần triển khai thực hiện ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Trong năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện trong thời gian tới, cần thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; đổi mới công tác cán bộ và củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. 

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ và giải pháp nào cần tập trung thực hiện để Nghị quyết quan trọng này sớm đi vào cuộc sống? 

Ðồng chí Hồ Ðức Việt: Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, các cấp ủy và tổ chức đảng phải thực hiện đồng bộ cả năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết. Báo Nhân Dân đã đăng toàn văn Nghị quyết, cho nên tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm mấy điểm sau: 

Một là, các cấp ủy và tổ chức đảng phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động dự báo tình hình để kịp thời trang bị những thông tin định hướng của Ðảng cho cán bộ, đảng viên. 

Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

Cấp ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Hai là, đổi mới mạnh mẽ để tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Những chủ trương sau đây cần tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện: 

- Sớm ban hành và thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác, làm việc ở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp; 

- Có cơ chế, chính sách để giải quyết đối với những cán bộ chưa được chuẩn hóa nhưng chưa đủ tuổi, đủ năm công tác để nghỉ theo chế độ; 

- Một số chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cần và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì được xem xét chuyển thành công chức nhà nước để tạo sự liên thông trong đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp. Các chức danh cán bộ chuyên trách khác không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành công chức nhà nước thì thực hiện theo chế độ hiện hành. 

Ðối với cán bộ không chuyên trách thì thực hiện khoán kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm tự nguyện. Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp như đối với đại biểu hội đồng nhân dân cùng cấp; 

- Hằng năm, dành một số biên chế dự phòng để các địa phương thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở; cán bộ chuyên trách, cấp ủy viên cơ sở xã, phường, thị trấn hằng năm phải được bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác, cập nhật kiến thức mới tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc trường chính trị tỉnh, thành phố; 

- Thực hiện tốt các chủ trương liên quan đến bí thư cấp ủy, cấp ủy viên trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đã nêu trong Nghị quyết; đồng thời thực hiện thí điểm chủ trương "nhất thể hóa" hai chức danh cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn (bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân) và đại hội đảng bộ cơ sở bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng bộ để rút kinh nghiệm. 

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Mỗi quý, các chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ. 

Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng cần tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, nhất là trong các đợt tự phê bình và phê bình trong quá trình thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Kịp thời phát hiện và nêu gương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm. 

Thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng và đưa ra khỏi Ðảng những người không đủ tư cách đảng viên. Các cấp ủy viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải chăm lo chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng ở nơi mình đang sinh hoạt và phải chịu trách nhiệm khi tổ chức cơ sở đảng nơi mình sinh hoạt yếu kém. 

Ðể Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần kiện toàn tổ chức, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Ðảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết thật tốt. Rất cần tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Ðảng. 

Các cấp ủy cấp trên phải nắm chắc tình hình cơ sở, phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên phải có nội dung ngắn gọn và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ quy trách nhiệm. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cấp ủy viên cấp trên của tổ chức cơ sở đảng phải bố trí thời gian để gặp gỡ đảng viên và nhân dân tại cơ sở, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân; bảo vệ những cán bộ tốt, những người trung thực, thẳng thắn đấu tranh chống tiêu cực. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải đúng thực chất. Một yếu tố quan trọng là các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng và cơ quan có liên quan ở Trung ương phải xây dựng các Ðề án nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết. 

Ví dụ: Ðảng đoàn Quốc hội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều của các luật, Pháp lệnh có liên quan tới nội dung Nghị quyết cho phù hợp với tình hình mới; Ban Cán sự đảng Chính phủ bổ sung, sửa đổi các Nghị định của Chính phủ về cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn; chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn; chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn về đối tượng, điều kiện cần và đủ để xem xét, chuyển một số cán bộ, công chức chuyên trách xã, phường, thị trấn thành công chức nhà nước; về tỷ lệ biên chế dự phòng hằng năm để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở. 

Các ban, cơ quan của Trung ương Ðảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình mà hướng dẫn tổ chức thực hiện, soạn thảo các đề án để đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. 

BTK- Theo ND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website