Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/8/1999 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII)

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII

Số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 8 năm 1999

----------------------------

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) họp từ ngày 9 đến 16-8-1999 tại Hà Nội,

                                                                                     QUYẾT NGHỊ:

1. Giao Bộ Chính trị căn cứ vào các đề án trình Hội nghị Trung ương, Báo cáo giải trình của Bộ Chính trị, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương để chỉnh lý và ban hành chính thức:

“Nghị quyết Hội nghị lần thử bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) Một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước".

2. Tán thành Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giao Bộ Chính trị trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)

3. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào cuối quý I năm 2001.

Các báo cáo trình Đại hội IX của Đảng, gồm:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII.

- Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005.

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Thành lập bốn Tiểu ban của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để chuẩn bị Đại hội IX của Đảng gồm:

- Tiểu ban văn kiện,

- Tiểu ban kinh tế xã hội,

- Tiểu ban nhân sự,

- Tiểu ban Điều lệ.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị điều hành hoạt động của các Tiểu ban và chuẩn bị dự thảo các báo cáo của Đại hội IX để trình Ban Chấp hành Trung ương. 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TỔNG BÍ THƯ

LÊ KHẢ PHIÊU


_______________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 58, tr.366-367.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website