Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
  • Về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
  • 03-CT/TW
  • Chỉ thị
  • Khác
  • 31/03/2016
  • 31/03/2016
  • Ban Bí thư
  • Đinh Thế Huynh
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 03-CT/TW

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
_________

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; tích cực, chủ động và phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động chữ thập đỏ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Phương thức hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn... được tăng cường. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được quan tâm; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng. Tổ chức hội ngày càng củng cố, phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng chưa đúng mức; quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập; nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; thực hiện vai trò tham gia tư vấn, phản biện xã hội của hội còn hạn chế; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu; tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp.

Trong thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nhiều vấn đề xã hội mới, diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh rất cần được trợ giúp. Trong bối cảnh đó, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo ổn định cuộc sống người dân cần được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện cần tăng cường. Trong đó, vai trò và hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp cần được đề cao. Các cấp uỷ đảng cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo các cấp hội, bảo đảm tổ chức hoạt động của hội đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội phát huy hiệu quả tốt.

Hội chữ thập đỏ các cấp cần tích cực chủ động, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực, tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, vì mục đích nhân đạo, hoà bình, hữu nghị của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Năm 2016 là năm diễn ra đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đây là sự kiện xã hội quan trọng, là ngày hội nhân đạo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Để lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :

1- Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung đại hội, xây dựng báo cáo đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội 5 năm qua; nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác nhân đạo trong 5 năm tới; trên cơ sở sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 43, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp, hiệu quả để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế tham gia.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự các cơ quan lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Hội; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn, giới thiệu những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, điều kiện và tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần củng cố trước đại hội.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo; phát huy vai trò cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao; các cấp hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý II-2016 đến hết quý I-2017; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý II-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Đinh Thế Huynh

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016
19/2016/NĐ-CP
22/03/2016
15/05/2016
06/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
06/05/2016

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định phụ cấp chống dịch cho các đối tượng.

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website