Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
  • Về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
  • 03-CT/TW
  • Chỉ thị
  • Khác
  • 31/03/2016
  • 31/03/2016
  • Ban Bí thư
  • Đinh Thế Huynh
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 03-CT/TW

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X
_________

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; tích cực, chủ động và phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động chữ thập đỏ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Phương thức hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn... được tăng cường. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được quan tâm; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng. Tổ chức hội ngày càng củng cố, phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng chưa đúng mức; quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập; nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; thực hiện vai trò tham gia tư vấn, phản biện xã hội của hội còn hạn chế; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu; tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp.

Trong thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nhiều vấn đề xã hội mới, diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh rất cần được trợ giúp. Trong bối cảnh đó, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo ổn định cuộc sống người dân cần được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện cần tăng cường. Trong đó, vai trò và hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp cần được đề cao. Các cấp uỷ đảng cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo các cấp hội, bảo đảm tổ chức hoạt động của hội đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội phát huy hiệu quả tốt.

Hội chữ thập đỏ các cấp cần tích cực chủ động, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực, tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, vì mục đích nhân đạo, hoà bình, hữu nghị của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Năm 2016 là năm diễn ra đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đây là sự kiện xã hội quan trọng, là ngày hội nhân đạo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Để lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :

1- Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung đại hội, xây dựng báo cáo đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội 5 năm qua; nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác nhân đạo trong 5 năm tới; trên cơ sở sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 43, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp, hiệu quả để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế tham gia.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự các cơ quan lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Hội; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn, giới thiệu những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, điều kiện và tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần củng cố trước đại hội.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo; phát huy vai trò cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao; các cấp hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý II-2016 đến hết quý I-2017; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý II-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Đinh Thế Huynh

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016
19/2016/NĐ-CP
22/03/2016
15/05/2016
06/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016
06/05/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website