Kế hoạch số 802-KH/BDVTW ngày 28/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về khảo sát, nghiên cứu Đề án xây dựng Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
  • Về khảo sát, nghiên cứu Đề án xây dựng Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
  • 802-KH/BDVTW
  • Văn bản khác
  • Nội chính - Pháp luật
  • 28/03/2017
  • 28/03/2017
  • Ban Dân vận Trung ương
  • Trần Thị Bích Thủy
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN DÂN VẬN

*

Số: 802-KH/BDVTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017


 

KẾ HOẠCH

Khảo sát, nghiên cứu Đề án xây dựng Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

                                 

Thực hiện Kế hoạch số 784 - KH/BDVTW, ngày 22/3/2016 của Ban Dân vận Trung ương triển khai Đề án xây dựng Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là phương châm), Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch khảo sát, nghiên cứu Đề án  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng kết quả quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện phương châm. Làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. 

2. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm trong thời gian tới. 

3. Đảm bảo khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian đề ra.

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Nghe báo cáo của cấp uỷ, tổ chức đảng và trao đổi về các nội dung trong Đề cương Báo cáo gửi kèm theo Công văn số 773 - CV/BDVTW, ngày 10  tháng 3 năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương.

2. Trao đổi, thảo luận về các nội dung trong dự thảo Quy định về việc tiếp tục thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Thành phần Đoàn khảo sát Trung ương và thành phần làm việc ở các địa phương, đơn vị

1.1. Thành phần Đoàn khảo sát Trung ương: Gồm đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn và một số đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án, lãnh đạo Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước. 

1.2. Thành phần làm việc tại các cơ quan Trung ương

Đại diện lãnh đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ, lãnh đạo theo dõi công tác dân vận; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các vụ, đơn vị có liên quan.

1.3. Thành phần làm việc tại các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương

- Đại diện Thường trực cấp ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng tỉnh ủy, thành uỷ, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sở Nội vụ tỉnh, thành phố và các ban, ngành có liên quan.

1.4. Thành phần làm việc tại cấp huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ

- Đại diện Thường trực cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng cấp uỷ, Văn phòng Ủy ban nhân dân, phòng Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư đảng uỷ một số xã và các đơn vị có liên quan.

- Tham gia cùng Đoàn khảo sát Trung ương có đại diện Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố.

2. Thời gian khảo sát

- Thời gian tiến hành khảo sát: Trong tháng 4 năm 2017.

- Thời gian làm việc tại mỗi cơ quan Trung ương 1/2 ngày; mỗi tỉnh, thành phố 01 ngày.

3. Địa điểm khảo sát  

- Các cơ quan Trung ương gồm: Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Phương pháp tiến hành

- Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng (nơi chọn khảo sát) gửi báo cáo về Đoàn khảo sát Trung ương trước 03 ngày khi Đoàn đến làm việc.

- Tại mỗi tỉnh, thành phố: Đoàn tiến hành làm việc với 01 huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh ủy, thành uỷ và tỉnh ủy, thành uỷ.

- Đoàn khảo sát nghe báo cáo tóm tắt (bằng văn bản), ý kiến của tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, Thường trực cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; trao đổi ý kiến với các đại biểu và các thành viên liên quan đến nội dung của đợt khảo sát.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương chủ động trao đổi với các cơ quan Trung ương và địa phương nơi Đoàn đến khảo sát để xây dựng và thống nhất lịch trình, địa điểm làm việc.

2. Đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương (nơi Đoàn đến khảo sát) chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đoàn khảo sát và chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, địa điểm, thành phần làm việc theo kế hoạch của đợt khảo sát.

3. Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn khảo sát, các cấp uỷ, tổ chức đảng nơi Đoàn đến khảo sát có trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 01/5/2017 để tổng hợp báo cáo Đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Địa chỉ gửi báo cáo: Ban Dân vận Trung ương, số 105 B – 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội (qua Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước; gửi file báo cáo vào Email: Aducth@ gmail.com; liên hệ số điện thoại: 08043212; 0913586966)

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Thị Bích Thuỷ

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
43/2017/NĐ-CP
14/04/2017
01/06/2017

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website