Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình
  • 491/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 15/04/2017
  • 15/04/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC CÁNH TẠNG, TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tờ trình số 2866/TTr-BNN-XD ngày 05 tháng 4 năm 2017 và Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành số 08/BC-HĐTĐLN ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn s 2672/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2017 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình (Dự án) với các nội dung sau:

1. Mục tiêu dự án:

Xây dựng hồ chứa điều tiết nguồn nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 17 xã thuộc 02 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạo nguồn: cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500 ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) với lưu lượng 2,0 m3/s; cấp nước 200 ha khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; cấp nước sinh hoạt 3.500 dân thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; tạo cơ sở cho phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn đnh đời sống nhân dân hai huyện Yên Thủy và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phạm vi, quy mô đầu tư

- Xây dựng hồ chứa nước có dung tích khoảng 95 triệu m3, bao gồm các hạng mục: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa phận xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Hệ thống đường ống cấp nước nằm trên địa phận các huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

3. Loại, cấp công trình và nhóm dự án.

a) Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp I.

b) Nhóm dự án: Nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư Dự án là: 3.115 tỷ đồng (Ba nghìn, một trăm mười lăm tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư để đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kèm theo là 1.950 tỷ đồng (Một nghìn, chín trăm năm mươi tỷ đồng).

- Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác do địa phương huy động để đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước là 1.165 tỷ đồng (Một nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

7. Thời gian và tiến độ thực hiện: từ năm 2017 đến năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức lập, thẩm đnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn theo kế hoạch để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong phạm vi nguồn vốn dự kiến, đảm bảo tiến độ; bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch ngân sách hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Dự án theo đúng cam kết tại văn bản số 308/UBND-NNTN ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
43/2017/NĐ-CP
14/04/2017
01/06/2017

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website