Quyết định số 507/QĐ-TTg, ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997
  • Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997
  • 507/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Quốc phòng - An ninh
  • 29/03/2016
  • 29/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:507/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật phòng chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2212/2013/QĐ-CTN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979;

Căn cứ Quyết định số 2213/2013/QĐ-CTN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

----------


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997
(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung, lộ trình nội luật hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 (gọi tắt là hai Công ước quốc tế về chống khủng bố) phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và Điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam trong từng giai đoạn, góp phần hoàn thiện thể chế; tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom, nhất là hành vi khủng bố có yếu tố nước ngoài, bảo vệ an ninh quốc gia, bo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; quy định và phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Việt Nam về phòng, chống khủng bố, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong phòng, chống khủng bố; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, được tiến hành lồng ghép với các chương trìnhkế hoạch phòng, chống khủng bố đã ban hành, nhất là Luật phòng, chống khủng bố, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đếnăm 2020, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hai Công ước, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác; đảm bảo quan hệ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố phải được tiến hành thường xuyên, liên tục;

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố, giải quyết vụ khủng bố phải phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1, Tuyên truyền, phổ biến nội dung hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Xây dựng, biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung hai Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ cho cơ quan, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các lực lượng có liên quan, nhất là lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố để thống nhất nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các lực lượng này;

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bổ sung vào Đề án tuyên truyền, phổ biến nhng nội dung cơ bản của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là lực lượng chuyên gia, cán bộ, công dân Việt Nam công tác, học tập và lao động ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng tới công tác vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhanh chóng, kịp thời phát hiện để ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố;

- Xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

b) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu, quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu về hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khng bố bằng bom cho các lực lượng có liên quan; xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin và Truyn thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, địa phương, đơn vị: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan phối hợp;

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức quán triệt những nội dung của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thuộc ngành tòa án và kiểm sát.

c) Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

2. Nội luật hóa các quy định để đáp ứng yêu cầu của hai Công ước

a) Nhiệm vụ

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống các hành vi khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng cho phù hợp với quy định của hai Công ước;

- Soạn thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hướng dẫn các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chng khủng bố Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tương trợ tư pháp, Luật thi hành tạm giam tạm giữ, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho phù hợp với hai Công ước.

b) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của các cơ quan.

3. Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cá nhân, tổ chức tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cn thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chng bắt con tin, khủng bố bằng bom có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

b) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị khác có liên quan, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, có kế hoạch bố trí ngân sách phù hợp nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, bổ sung cơ chế phối hợp góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác theo quy định của hai Công ước, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; mở rộng ký kết các Điều ước quốc tế song phương và đa phương liên quan đến tương trợ tư pháp, dẫn độ giữa Việt Nam với các nước thành viên của hai Công ước; xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến khủng bố, tương trợ tư pháp, dẫn độ nói chung và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiện hai Công ước nói riêng;

- Nghiên cứu thiết lập hoặc bổ sung nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia thành viên của hai Công ước để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị trong phòng, chống khủng bố;

Tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên hai Công ước về lĩnh vực phòng, chống khủng bố; tổ chức các Đoàn ra nước ngoài nhằm tham khảo mô hình, thực tiễn nội luật hóa các quy định của hai Công ước và các Điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố của Liên hp quốc có liên quan; nghiên cứu kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;

- Tăng cường hợp tác tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung phương án, quy trình bảo đảm an toàn, an ninh diễn tập về phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các vụ bắt con tin và khủng bố bằng bom trên cơ sở pháp luật trong nướvà các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Phân công thực hiện

- Bộ Công an là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong trao đổi thông tin, quan hệ công tác, làm việc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong khuôn khổ hợp tác của hai Công ước; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan giúp Chính phủ đàm phán, ký hoặc gia nhập Điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chng khủng bố theo khuôn khổ hợp tác của hai Công ước;

- Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký kết các Điều ước quốc tế song phương và đa phương liên quan đến tương trợ tư pháp, dẫn độ giữa Việt Nam với các nước thành viên của hai Công ước; tiếp nhận, chuyển giao, xem xét, giải quyết các yêu cầu về dẫn độ, tương trợ tư pháp theo quy định tại Luật tương trợ tư pháp;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan là cơ quanphối hợp; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

5. Những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để tổ chức thực hiện toàn diện nội dung hai Công ước trên phạm vi cả nước

a) Nhiệm vụ

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong nước liên quan đến phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của mình tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống khủng bố, đối chiếu so sánh với các quy định của hai Công ước, đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, hệ thống hóa các Điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố

Đối chiếu, so sánh các quy định tại hai Công ước với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố; bổ sung hệ thống hóa cơ quan chuyên trách, phối hợp theo dõi, giám sát, quản lý nhà nước, bácáo, chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực và quốc tế.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, qua đó, xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố nói chung và phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom nói riêng trong việc triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hai Công ước.

b) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì đề xuất việc phân công các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu các Điều ước quốc tế của Liên hp quốc về phòng, chống khủng bố được quy định trong hai Công ước; đồng thời tập hợp các nghiên cứu và đưa ra đề xuất tổng thể;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan là các cơ quan phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC

Lộ trình thực hiện hai Công ước được chia thành 2 giai đoạn với các Mục tiêu, hoạt động cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1 (từ 2016 đến năm 2020)

a) Mục tiêu:

- Tổ chức triển khai, phân công thực hiện cơ bản toàn diện nội dung hai Công ước trên diện rộng;

- Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về đấu tranh phòng, chống khủng bố cho phù hợp với nội dung, quy định của hai Công ước;

- Phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

b) Các hoạt động cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, diễn tập, huấn luyện và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân về hai Công ước, cũng như tính nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tương trợ tư pháp, Luật thi hành tạm giam, tạm giữ, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom đã ban hành; kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết đánh giá việc thực hiện; phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cơ quan theo dõi, triển khai thực hiện;

- Nghiên cứu thiết lập đầu mối phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước là thành viên của hai Công ước để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị có hiệu quả về phòng, chống khủng b nói chung và hành vi bt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng.

2. Giai đoạn 2 (từ sau năm 2020 và những năm tiếp theo)

a) Mục tiêu:

Đánh giá kết quả thực hiện nội dung hai Công ước; bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng có hiệu quả.

b) Các hoạt động cụ thể:

- Đánh giá việc thực hiện nội dung hai Công ước;

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để bổ sung cơ chế, giải pháp mới nâng cao chất lượng công tác phòng, chống khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng, phù hợp với yêu cu tình hình phát triển của Việt Nam và quá trình hội nhập quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức hữu quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể được nêu tại biểu chi tiết các hoạt động thực hiện hai Công ước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị hữu quan, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện hai Công ước vào chương trình, kế hoạch hoạt động của mình; xây dựng, sửa đi, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, chương trình, phương án, kế hoạch, quy chếphối hợp, phân công trách nhiệm giữa các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiệnKế hoạch này.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn việc nội luật hóa các quy định của hai Công ước trên cơ sở nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

2. Giao Bộ Công an là cơ quan thường trực thực hiện hai Công ước có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, Điều phối, theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện chương trình, kế hoạch trên phạm vi cả nước; chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiện hai Công ước.

3. Kinh phí trin khai thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lập và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ, ngành, địa phương để được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định./.

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
1170/2016/NQ-UBTVQH13
17/03/2016
17/03/2016

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định phụ cấp chống dịch cho các đối tượng.

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website