Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trong thời kỳ mới

Chủ đề của Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng được đặt lên hàng đầu. 

Sự lựa chọn này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn đất nước, của cách mạng trong giai đoạn mới, của công tác xây dựng Ðảng. 

Những năm qua, Ðảng ta luôn vững vàng trước mọi thử thách, vừa kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, vừa đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Công tác xây dựng Ðảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, được tích cực xây dựng, chỉnh đốn trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đã đạt được một số kết quả. 

Báo cáo chính trị trình Ðại hội X khẳng định: "Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển Ðảng, công tác kiểm tra có những chuyển biến mới. Ða số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức, v.v."(1). 

Tuy nhiên, Ðại hội X cũng nghiêm túc chỉ ra rằng, công tác xây dựng Ðảng còn nhiều bất cập, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Ðảng chưa được thực hiện đầy đủ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, trách nhiệm không rõ, hiệu lực, hiệu quả thấp; nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm khắc phục. Ðiều đáng lo ngại là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân, làm hư hỏng cán bộ, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không ít tổ chức cơ sở đảng yếu kém, vừa không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, vừa buông lỏng lãnh đạo, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, thậm chí có nơi bị tê liệt, mất sức chiến đấu. Một số vụ án lớn vừa qua gây bất bình trong xã hội đều có khuyết điểm của chi bộ, đảng ủy cơ sở, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ và người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, sử dụng và quản lý cán bộ. 

Những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính. Một mặt, tư duy của Ðảng trên một số lĩnh vực trong đó có lĩnh vực xây dựng Ðảng trong điều kiện mới chậm được đổi mới; mặt khác, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương về xây dựng Ðảng chưa nghiêm, thiếu các biện pháp cụ thể, khả thi, tính chiến đấu chưa cao; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý" còn khá phổ biến. Ngoài ra, có một nguyên nhân quan trọng nữa là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực. 

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 20 năm đổi mới là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, đầy sáng tạo của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, nhưng nhân tố hàng đầu có tính quyết định là năng lực lãnh đạo của Ðảng ta. Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh thời cơ, chúng ta phải đương đầu với những thách thức hết sức gay gắt liên quan đến sự tồn vong của Ðảng và của chế độ. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những tác động tích cực, chúng ta chưa lường hết tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến công tác xây dựng Ðảng, nhất là tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, không loại trừ bất kỳ ai, ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào. Sự tác động này ngày càng dữ đội, gây ra nhiều hậu quả xấu. Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng Ðảng, đổi mới, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng càng có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Muốn vậy, Ðảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tầm trí tuệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là những giải pháp mang tính đột phá, đem lại hiệu quả cao mà Báo cáo Chính trị tại Ðại hội X của Ðảng đã nêu: Tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, hoàn thiện đường lối đổi mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tư tưởng; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ðảng và của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám xát; xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân; đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Ðảng. Bài viết này chỉ tập trung góp phần làm rõ và nhấn mạnh một số điểm sau: 

Nâng cao năng lực cầm quyền của Ðảng 

Ðiều lệ Ðảng đã khẳng định: "Ðảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng"(2). 

Là đảng cầm quyền, Ðảng ta có trách nhiệm lãnh đạo tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tình hình mới, cần có phương thức thích hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, xây dựng một hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả. 

Nhiệm vụ đặt ra là, phải xây dựng Ðảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ðảng cần có tổ chức tham mưu chuyên trách có chất lượng cao và tinh gọn, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là các cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt hoạt động trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể. Tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể vừa là hạt nhân lãnh đạo chính trị các tổ chức đó, vừa làm tham mưu cho Ðảng về chủ trương, chính sách đối với những lĩnh vực có liên quan. Lãnh đạo xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thật sự là trụ cột bền vững của hệ thống chính trị nước ta. 

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách và năng lực tổ chức thực hiện 

Ðường lối chính trị của Ðảng là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định vai trò lãnh đạo của Ðảng. Ðường lối đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử thì cách mạng sẽ thành công. Trong những năm qua, Ðảng có bước phát triển về tư duy, đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cụ thể hóa và phát triển Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện tập trung ở các nghị quyết Ðại hội Ðảng. 

Toàn Ðảng có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động đối với các chủ trương lớn như: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng. Ðảng và Nhà nước tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý đất nước trong điều kiện mới. 

Bài học từ thực tiễn cho thấy, trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách, phải kiên trì và quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lập trường giai cấp công nhân; vừa xuất phát từ tình hình cụ thể của đất nước, vừa chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Ðảng; làm cho đường lối, chính sách thật sự trở thành sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân và đáp ứng kịp thời sự vận động của thực tiễn, bảo đảm hợp quy luật, hợp lòng dân. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, ủng hộ và nhân rộng những nhân tố tiên tiến. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mới để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối. 

Vừa kiên định về nguyên tắc, chiến lược, vừa linh hoạt, sáng tạo về sách lược, phương pháp. Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách; nhất là đối với vấn đề mới và phức tạp, cần làm thí điểm, tổng kết để khái quát thành lý luận rồi mới đề ra đường lối, chủ trương. Kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Ðảng cầm quyền và công tác xây dựng Ðảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; được thực hiện và bảo đảm bằng cơ chế "Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". 

Nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện để sớm đưa các đường lối, chủ trương của Ðảng vào cuộc sống. Cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt và phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Ðảng. Hoàn thiện quy chế, quy trình bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ trong Ðảng và trong nhân dân, không ngừng hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Ðảng ở Trung ương và các địa phương, gắn với kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ Ðại hội X của Ðảng, tập trung làm có hiệu quả ở cấp vĩ mô. 

Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, kiểm tra và triển khai thực hiện của các cơ quan tham mưu của Ðảng ở các cấp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ phù hợp yêu cầu của thời kỳ mới, bao quát được nhiệm vụ quản lý toàn xã hội, bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại. Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận và các đoàn thể nhân dân theo hướng tinh gọn ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện. Ðổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân, hình thức. 

Ðổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Ðảng 

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, với đổi mới kinh tế. Sớm cụ thể hóa Cương lĩnh, Hiến pháp và Ðiều lệ Ðảng về phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng một cách cơ bản, toàn diện mà khâu mấu chốt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước ở các cấp từ trung ương đến cơ sở. Ðảng lãnh đạo Nhà nước bằng cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương, các nghị quyết, nguyên tắc giải quyết các vấn đề lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý đất nước và xã hội theo pháp luật. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Ðảng thành Hiến pháp, pháp luật. Tập trung lãnh đạo xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục tình trạng cấp ủy, tổ chức đảng ôm đồm, bao biện làm thay Nhà nước. Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, có phân công, phân cấp hợp lý, tôn trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Ðảng kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo và kiểm tra bộ máy nhà nước thông qua tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên hoạt động trong cơ quan nhà nước. Ðảng giới thiệu những cán bộ, đảng viên để bầu vào các cương vị của cơ quan nhà nước, thì Ðảng cũng chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự giới thiệu đó. 

Ðối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tọa điều kiện cho các tổ chức này hoạt động đúng định hướng chính trị của Ðảng, đúng pháp luật của Nhà nước, đúng tôn chỉ, mục đích để thật sự là tổ chức tự nguyện của quần chúng. Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của mình. Có cơ chế lãnh đạo và quản lý phù hợp với từng loại tổ chức hội, định hướng hoạt động của các đoàn thể nhân dân và các hội tuân thủ theo luật định. 

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng và đảng viên 

Với vị trí là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thật sự trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở, nhưng do nắm không chắc tình hình cơ sở, đánh giá chưa đúng thực chất, biện pháp chưa đủ tầm, chỉ đạo còn dàn trải, cho nên tổ chức cơ sở đảng vẫn là khâu yếu cả về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Phải đi sâu tổng kết thực tiễn, phân tích sâu sắc tình hình cơ sở đảng hiện nay ở từng lĩnh vực, từng địa bàn, việc gì làm được, việc gì chưa làm được, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục; việc làm này phải do cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở chịu trách nhiệm trước hết. 

Mạnh dạn phân cấp, tăng cường quyền tự quản cho cơ sở; làm cho tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị, là nền tảng vững chắc của Ðảng. Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện quyền giám sát của đảng viên, đảng bộ đối với cấp ủy; mở rộng các hình thức nhân dân tham gia vào các quyết định của chi bộ, đảng bộ, đảng ủy cơ sở về những vấn đề có liên quan và giám sát cán bộ, đảng viên. 

Việc kết nạp đảng viên cần được coi trọng hơn nữa về chất lượng, tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Ðảng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Coi trọng đối tượng là thế hệ trẻ, công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân, cán bộ, con em các gia đình có công với cách mạng. Sớm khắc phục tình trạng một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên, hoặc chưa có tổ chức đảng. 

Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình đấu tranh, phê phán các biểu hiện sai trái. Thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Ðảng bằng các hình thức thích hợp. Khai trừ những đảng viên thoái hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cố tình vi phạm kỷ luật Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Vận động ra Ðảng, hoặc xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với những đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, không làm tròn nhiệm vụ đảng viên, đã được tổ chức đảng giúp đỡ mà không tiến bộ. 

Về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân, Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng đã nêu rõ: "Ðảng viên có thể làm kinh tế tư nhân trên cơ sở gương mẫu chấp hành luật pháp, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Ðiều lệ Ðảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương"(1). Ðây là một chủ trương lớn của Ðảng, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn. Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa chủ trương này thành Quy định để đảng viên của Ðảng có điều kiện tham gia tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng 

Ðội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có vai trò quan trọng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Do đó, cần tạo sự đột phá trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng và thực hiện cơ chế đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cơ chế từ chức, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm; có cơ chế quản lý, giám sát cán bộ sau bầu cử, bổ nhiệm; phân cấp mạnh hơn nữa về quản lý cán bộ. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định cụ thể nhằm mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai công tác cán bộ, đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử, bảo đảm cho người đi bầu thật sự có quyền lựa chọn (bầu cử có số dư, mở rộng quyền tiến cử và tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân sự đều phải được kiểm nghiệm trong hoạt động thực tiễn, thật sự trọng dụng người có đức - tài). Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền và người đứng đầu tổ chức trong việc xem xét quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm trong công tác cán bộ. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Ðánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. Chống mọi biểu hiện lệch lạc trong đánh giá cán bộ như thiếu công tâm, khách quan, định kiến, hẹp hòi, cục bộ địa phương... Ðánh giá cán bộ lãnh đạo phải căn cứ vào năng lực quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, thể hiện ở hiệu quả công tác được giao; bản thân không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm theo kỷ luật Ðảng và pháp luật của Nhà nước, bất cứ người đó ở cương vị nào, cấp bậc nào; có cơ chế kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo trì trệ, tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, cơ quan tham mưu và cấp ủy có thẩm quyền phải có trách nhiệm bảo vệ những cán bộ tốt, nhưng bị kẻ xấu dựng chuyện vu cáo, bôi đen. 

Xây dựng cơ chế hữu hiệu để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, không phân biệt người trong Ðảng hay ngoài Ðảng. Người đứng đầu tổ chức các cấp có ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ hoạt động của tổ chức, của công tác cán bộ. Trong thời đại ngày nay, vai trò của đội ngũ trí thức và tầng lớp doanh nhân ngày càng nổi bật, cần có chính sách phát huy, sử dụng tốt tiềm năng trí tuệ của đội ngũ này. Không phát hiện được nhân tài là một yếu kém. Phát hiện được nhân tài mà không biết sử dụng thì lại là sai lầm; mặt khác, nếu sử dụng không đúng chỗ, làm mai một tài năng, thì còn sai lầm hơn. Mặc dù thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, cách làm trong công tác cán bộ, nhưng hiệu quả vẫn thấp, nhiều trường hợp vẫn không nắm chắc, không đánh giá đúng cán bộ, cho nên có những trường hợp sử dụng cán bộ chưa hội đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; chậm phát hiện và thiếu kiên quyết, kịp thời trong việc xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất, đã gây tác hại lớn. 

Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ trung ương đến cơ sở, trong Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội; có hệ thống giải pháp đồng bộ, cụ thể và có hiệu lực về tuyên truyền, giáo dục và hành chính, về kinh tế, tài chính và pháp luật, về thanh tra, kiểm tra và giám sát, về chế độ chính sách và kỷ luật đảng; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và thực hiện của nhân dân. 

TẠ XUÂN ÐẠI 
Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư (theo Nhân dân)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

(ĐCSVN) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định rõ những trường hợp loại trừ không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ.

4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô

(ĐCSVN) - 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô được quy định tại khoản 2, Điều 12 của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an.

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (sau đây gọi tắt là hội). Theo đó, có 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website