Quyết định số 511/QĐ-TTg, ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ dự án đề xuất hợp tác kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016
  • Phê duyệt Danh mục tài trợ dự án đề xuất hợp tác kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016
  • 511/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Ngoại giao - Hợp tác
  • 30/03/2016
  • 30/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐỀ XUẤT HỢP TÁC KỸ THUẬT CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn s 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp hp tác kỹ thuật tài khoá 2016 với các nội dung Dự án tại mục II công văn số 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016 nêu trên. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 7 mục II), yêu cầu cơ quan chủ quản Dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp hợp tác kỹ thuật tài khóa 2016 cho các Dự án được phê duyệt nêu trên./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định phụ cấp chống dịch cho các đối tượng.

08 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến.

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Liên kết website