Tài liệu bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2017
  • 53613

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn nhiều tài liệu dùng để bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở hiện nay, năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau khi cuốn sách ra mắt bạn đọc, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, phản hồi của các tổ chức cơ sở đảng. Vì thế, trong lần tái bản này, chúng tôi đã chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp hơn, cập nhật nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và bổ sung phần phụ lục - một số mẫu văn bản thiết thực nhất đối với cấp ủy cơ sở.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về vị trí, tầm quan trọng nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng như: trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người bảo vệ tài nguyên môi trường; trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả qun lý nhà nước ở địa phương; tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với các đồng chí cùng các bạn và mong nhận được ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau nội dung cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.


Tháng 1 năm 2017

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Tư liệu cùng chuyên mục

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng

(ĐCSVN) - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 có nhiều điểm đáng chú ý.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 9/3/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐHXIII) – Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

(ĐCSVN) - Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào; giáo viên công lập không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin...

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Liên kết website