TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA X

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

  

 

 

 

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA X

Dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên

 

 

  

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2007

 

MỤC LỤC

 

Trang

Lời Nhà xuất bản

2

Chuyên đề 1

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XCông tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

4

Chuyên đề 2

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XTăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

48

Chuyên đề 3

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương5, khóa XTiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệthống chính trị

81

Chuyên đề 4

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XĐẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lýcủa bộ máy Nhà nước

114

Chuyên đề 5

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương4, khóa XĐổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

155

Tải toàn bộ tài liệu về

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website