Nghị quyết Hội nghị cán bộ lần thứ V về công tác dân vận và công tác mặt trận thống nhất dân tộc

I- Toàn thể Hội nghị tán thành các nhiệm vụ về công tác vận động các giới đã đề ra trong phần thứ nhất của bản báo cáo.

II- Hội nghị nhận thấy một nguyên nhân chính làm cho công tác dân vận của Đảng sút kém và lỏng lẻo, là vì Đảng ta chưa đúc được các kinh nghiệm vận động ở các địa phương, làm thành những nguyên tắc cǎn bản cho công tác hàng ngày, do đó chưa định rõ được chính sách và phương châm vận động mỗi giới.

Hội nghị đề ra 10 nguyên tắc sau này, mà Hội nghị cho là những nguyên tắc cốt yếu có thể cǎn cứ vào đấy để quyết định chính sách và phương châm vận động các giới:

1. Chính sách và phương châm vận động mỗi giới phải thích hợp với quyền lợi và nguyện vọng của giới ấy;

2. Chính sách và phương châm vận động mỗi giới lại phải thích hợp với đặc tính (ưu và nhược điểm) của giới ấy;

3. Hiện nay, bất kỳ giới nào ngoài quyền lợi riêng của giới mình, cũng đều có một nghĩa vụ chung đối với Tổ quốc: tích cực tham gia kháng chiến giành thống nhất và độc lập hoàn toàn. Mỗi quyền lợi riêng rẽ của giới đều phải phụ thuộc vào quyền lợi chung ấy của dân tộc;

4. Muốn động viên mỗi giới, phải có một vài khẩu hiệu chính, cốt yếu để cổ động, tập hợp quần chúng trong giới, ngoài ra, lại có những khẩu hiệu khác phụ thuộc vào khẩu hiệu chính, thích hợp với mỗi hạng người để có thể lôi kéo tất cả mọi người vào trong phong trào;

5. Phải có những hình thức tranh đấu thích hợp, để mưu quyền lợi cho giới ấy, để thực hiện các khẩu hiệu chung và lẻ tẻ đã đề ra.

6. Phải có những hình thức tổ chức cho thích hợp với trình độ quần chúng có thể tập hợp được số đông đảo quần chúng, dẫn họ ra trường tranh đấu;

7. Mỗi phong trào phải có những người cầm đầu được quần chúng tín nhiệm thì mọi lực lượng động viên mới mau lẹ và náo nhiệt, nếu chưa có những người lãnh tụ như thế thì phải chú ý đào tạo;

8. Đã chọn được khẩu hiệu, hình thức tranh đấu và tổ chức rồi, phải có phương châm vận động, nghĩa là tìm thuật động viên vừa thích hợp quyền lợi, vừa thích hợp với đặc tính và những sự ham thích của quần chúng;

9. Mỗi tổ chức lại phải có một chương trình hành động để đạt những mục tiêu nhằm đó mà thực hiện từng thời kỳ một;

10. Sau cùng phải định rõ phương thức lãnh đạo của đảng; cách Đảng thu phục quần chúng theo chủ trương mình như thế nào, thái độ đoàn kết với người ngoài Đảng, với những kẻ chống Đảng, v.v..

Các cấp đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí trực tiếp phụ trách các ngành dân vận, cần áp dụng 10 nguyên tắc ấy vào

công tác của mình, mà ra những cuộc hội nghị trao đổi nhận xét, chủ trương để cung cấp ý kiến cho Trung ương làm các đề án về chính sách và phương châm vận động các giới để Đại hội sắp tới nghiên cứu và quyết định.

III- Về vấn đề thống nhất VM vào LV, và kế hoạch chuẩn bị việc thống nhất ấy, về vấn đề chấn chỉnh các tổ chức quần chúng, Hội nghị đã đồng ý với các chủ trương đề ra trong bản báo cáo.

IV- Về vấn đề TNCQ1, và ĐTNVN2, FNCQ3 và LHPNVN4, Hội nghị đồng ý với ý kiến trong bản báo cáo.

V- Tuổi ấn định cho vào Thanh niên cho nam giới là từ 18 đến 29 tuổi, cho nữ giới là từ 18 đến 25 tuổi.

VI- Trong bộ đội, các phần tử thanh niên không tổ chức riêng, nhưng vẫn giữ chân trong đoàn thể cũ của mình, và nếu hoàn cảnh thuận tiện, vẫn được đi tham dự các cuộc hội họp của đoàn thể, tham gia các công cuộc vận động của thanh niên.


1. TNCQ: Thanh niên cứu quốc (B.T).

2. ĐTNVN: Đoàn Thanh niên Việt Nam (B.T).

3. FNCQ: Phụ nữ cứu quốc (B.T).

4. LHPNVN: Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (B.T).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website