Nghị quyết Hội nghị cán bộ lần thứ V về công tác dân vận và công tác mặt trận thống nhất dân tộc

I- Toàn thể Hội nghị tán thành các nhiệm vụ về công tác vận động các giới đã đề ra trong phần thứ nhất của bản báo cáo.

II- Hội nghị nhận thấy một nguyên nhân chính làm cho công tác dân vận của Đảng sút kém và lỏng lẻo, là vì Đảng ta chưa đúc được các kinh nghiệm vận động ở các địa phương, làm thành những nguyên tắc cǎn bản cho công tác hàng ngày, do đó chưa định rõ được chính sách và phương châm vận động mỗi giới.

Hội nghị đề ra 10 nguyên tắc sau này, mà Hội nghị cho là những nguyên tắc cốt yếu có thể cǎn cứ vào đấy để quyết định chính sách và phương châm vận động các giới:

1. Chính sách và phương châm vận động mỗi giới phải thích hợp với quyền lợi và nguyện vọng của giới ấy;

2. Chính sách và phương châm vận động mỗi giới lại phải thích hợp với đặc tính (ưu và nhược điểm) của giới ấy;

3. Hiện nay, bất kỳ giới nào ngoài quyền lợi riêng của giới mình, cũng đều có một nghĩa vụ chung đối với Tổ quốc: tích cực tham gia kháng chiến giành thống nhất và độc lập hoàn toàn. Mỗi quyền lợi riêng rẽ của giới đều phải phụ thuộc vào quyền lợi chung ấy của dân tộc;

4. Muốn động viên mỗi giới, phải có một vài khẩu hiệu chính, cốt yếu để cổ động, tập hợp quần chúng trong giới, ngoài ra, lại có những khẩu hiệu khác phụ thuộc vào khẩu hiệu chính, thích hợp với mỗi hạng người để có thể lôi kéo tất cả mọi người vào trong phong trào;

5. Phải có những hình thức tranh đấu thích hợp, để mưu quyền lợi cho giới ấy, để thực hiện các khẩu hiệu chung và lẻ tẻ đã đề ra.

6. Phải có những hình thức tổ chức cho thích hợp với trình độ quần chúng có thể tập hợp được số đông đảo quần chúng, dẫn họ ra trường tranh đấu;

7. Mỗi phong trào phải có những người cầm đầu được quần chúng tín nhiệm thì mọi lực lượng động viên mới mau lẹ và náo nhiệt, nếu chưa có những người lãnh tụ như thế thì phải chú ý đào tạo;

8. Đã chọn được khẩu hiệu, hình thức tranh đấu và tổ chức rồi, phải có phương châm vận động, nghĩa là tìm thuật động viên vừa thích hợp quyền lợi, vừa thích hợp với đặc tính và những sự ham thích của quần chúng;

9. Mỗi tổ chức lại phải có một chương trình hành động để đạt những mục tiêu nhằm đó mà thực hiện từng thời kỳ một;

10. Sau cùng phải định rõ phương thức lãnh đạo của đảng; cách Đảng thu phục quần chúng theo chủ trương mình như thế nào, thái độ đoàn kết với người ngoài Đảng, với những kẻ chống Đảng, v.v..

Các cấp đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí trực tiếp phụ trách các ngành dân vận, cần áp dụng 10 nguyên tắc ấy vào

công tác của mình, mà ra những cuộc hội nghị trao đổi nhận xét, chủ trương để cung cấp ý kiến cho Trung ương làm các đề án về chính sách và phương châm vận động các giới để Đại hội sắp tới nghiên cứu và quyết định.

III- Về vấn đề thống nhất VM vào LV, và kế hoạch chuẩn bị việc thống nhất ấy, về vấn đề chấn chỉnh các tổ chức quần chúng, Hội nghị đã đồng ý với các chủ trương đề ra trong bản báo cáo.

IV- Về vấn đề TNCQ1, và ĐTNVN2, FNCQ3 và LHPNVN4, Hội nghị đồng ý với ý kiến trong bản báo cáo.

V- Tuổi ấn định cho vào Thanh niên cho nam giới là từ 18 đến 29 tuổi, cho nữ giới là từ 18 đến 25 tuổi.

VI- Trong bộ đội, các phần tử thanh niên không tổ chức riêng, nhưng vẫn giữ chân trong đoàn thể cũ của mình, và nếu hoàn cảnh thuận tiện, vẫn được đi tham dự các cuộc hội họp của đoàn thể, tham gia các công cuộc vận động của thanh niên.


1. TNCQ: Thanh niên cứu quốc (B.T).

2. ĐTNVN: Đoàn Thanh niên Việt Nam (B.T).

3. FNCQ: Phụ nữ cứu quốc (B.T).

4. LHPNVN: Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (B.T).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website