Nghị quyết số 30b-NQ/TW ngày 17/12/1985, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá V) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA V)

Số 30b-NQ/TW, ngày 17 tháng 12 năm 1985

Về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

------------------------------

- Thi hành quy định của Điều lệ Đảng,

- Theo đề nghị của Bộ Chính trị,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V)

Quyết định:

1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào cuối quý IV năm 1986. Ngày cụ thể do Bộ Chính trị quyết định.

2. Nội dung của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V (chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội) và về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới (chủ yếu là về phương hướng chiến lược kinh tế, xã hội và nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990).

b) Quyết định một số điểm sửa đổi trong Điều lệ Đảng.

c) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI).

3. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị các đề án và chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Ban Bí thư chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, xúc tiến việc chuẩn bị phục vụ Đại hội và các công việc khác cần thiết cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

(Nghị quyết này đã được Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua trong phiên họp sáng 17-12-1985).

----------------------
Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website