Nghị quyết số 12-NQ/HNTW ngày 24/5/1991, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) về thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã lập ra các Tiểu ban của Trung ương Đảng soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Mỗi Tiểu ban đều tranh thủ được sự góp ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Trung ương, các cán bộ lãnh đạo và quản lý đương chức và về hưu, đại biểu các giới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các nhà khoa học và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực và các vùng đất nước.

Mỗi văn kiện dự thảo được thảo luận kỹ và sửa chữa nhiều lần trong Tiểu ban, Bộ Chính trị và tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua trước khi công bố lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân.

2. Trong nhiều tháng qua, đảng bộ các cấp và toàn dân đã tích cực thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội VII. Đây là một cuộc sinh hoạt chính trị dân chủ rộng lớn với nhiều hình thức tham gia ý kiến rất phong phú của đông đảo đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong cả nước và nhiều đồng bào Việt Nam sống ở nước ngoài.

Việc toàn Đảng, toàn dân nhiệt tình xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự trưởng thành về chính trị, mối quan tâm sâu sắc đến vận mệnh đất nước và tiềm năng trí tuệ to lớn của đảng viên và nhân dân ta; khẳng định sự thống nhất về chính trị trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân; khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các tập thể và cá nhân ở trong Đảng và trong nhân dân, đồng bào các giới ở trong nước và nước ngoài đã đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết xây dựng các văn kiện Đại hội VII.

4. Trên cơ sở tổng hợp lần cuối ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp (vòng 1) và ý kiến của toàn dân, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã thảo luận, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục chỉnh lý các văn bản và đã nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện sau đây trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng:

- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

- Dự thảo Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI).

- Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi).

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

NGUYỄN THANH BÌNH

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website