Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) ngày 28/8/1990 về Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

1. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) họp từ ngày 16 đến ngày 28-8-1990 đã thảo luận về bản Dự thảoCương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và bản Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Hội nghị Trung ương đã cho nhiều ý kiến quan trọng bổ sung vào hai bản Dự thảo nói trên.

2. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tiểu ban dự thảo Cương lĩnh, Tiểu ban dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội, căn cứ vào những ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh hai bản Dự thảo.

3. Ban Chấp hành Trung ương uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thời gian và phương thức công bố hai văn kiện nói trên để lấy ý kiến trong Đảng và trong nhân dân trước khi trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Hội nghị lần thứ chín

Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI)

Lưu tại Kho Lưu trữ 
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website