Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) ngày 28/8/1990 về Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

1. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) họp từ ngày 16 đến ngày 28-8-1990 đã thảo luận về bản Dự thảoCương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và bản Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Hội nghị Trung ương đã cho nhiều ý kiến quan trọng bổ sung vào hai bản Dự thảo nói trên.

2. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tiểu ban dự thảo Cương lĩnh, Tiểu ban dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội, căn cứ vào những ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh hai bản Dự thảo.

3. Ban Chấp hành Trung ương uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thời gian và phương thức công bố hai văn kiện nói trên để lấy ý kiến trong Đảng và trong nhân dân trước khi trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Hội nghị lần thứ chín

Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI)

Lưu tại Kho Lưu trữ 
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website