Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 10/12/1980, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IV) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Thi hành quy định của Điều lệ Đảng, 

Xét tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, 

Theo đề nghị của Bộ Chính trị, 

Ban chấp hành trung ương đảng (khoá IV) quyết định: 

1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng vào cuối quý IV năm 1981. Ngày cụ thể do Bộ Chính trị quyết định. 

2. Nội dung của Đại hội là: 

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV (chủ yếu là thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai) và về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới (chủ yếu là phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ ba 1981-1985). 

b) Thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản, những mục tiêu chủ yếu và những biện pháp lớn của kế hoạch 5 năm lần thứ ba. 

c) Thảo luận và thông qua Báo cáo về những vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng và quyết định một số điều sửa đổi cụ thể trong Điều lệ Đảng. 

d) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V). 

3. Giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị các đề án và chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Ban Bí thư chỉ đạo việc tiến hành Đại hội các cấp, việc chuẩn bị phục vụ Đại hội và các vấn đề khác cần thiết cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

T/M ban chấp hành trung ương đảngTổng Bí thư
Lê Duẩn
Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website