Nắm vững ngọn cờ lãnh đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến thành công

Trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết TW 6 (lần 2) khoá VIII và Kết kuận của Hội nghị T.W 4 khoá IX, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ tham nhũng, trong đó có những vụ lớn, phức tạo, gây hậu quả nghiêm trọng đã bị phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, phạm vi rộng, tính chất rất phức tạp, gây ra những hậu quả nặng nề về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. 

Nghị quyết Đại hội X của Đảng yêu cầu “toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”. Thể hiện quyết tâm chính trị đó ngay từ đầu nhiệm kỳ, tiếp sau hai Hội nghị Trung ương chủ yếu để kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội nghị lần thứ 3 BCH T.W Đảng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phàng, chống tham nhũng, lãng phí” với những mục tiêu cụ thể quan đảm rõ ràng cùng các chủ trương quyết liệt, giải pháp đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân những ưu điểm và thiếu sót, khuyết điểm trong những năm qua, Nghị quyết xác định mục tiêu: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển lãnh tế- xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính. Chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh vừa cấp bách, vừa lâu dài, phức tạp. Do đó, vừa phải tích cực, chủ động phòng ngừa, đồng thời phải kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm minh những cá nhân và tổ chức sai phạm; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dụng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu... Nghị quyết chỉ rõ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dụng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phòng, chống tham nhũng lãng phí phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm. 

Nghị quyết đề ra 10 nhóm chủ trương và giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đó là các nhóm giải pháp về tư tưởng, chính trị, kinh tế, pháp luật bao gồm giáo dục đạo đức, lối sống, bổ sung và hoàn chỉnh các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế tài chính, tài sản công, quản lý đất đai, cải cách hành chính Nhà nước, hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương, xây dựng các cơ quan, đơn vị chuyên trách và phòng, chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ chế giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, đề cao vai trò của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; bảo vệ và có chính sách khen thưởng người tố cáo đúng các vụ tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm khắc những ai trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để vu cáo, hãm hại người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời bảo đảm tính chính xác, trung thục, xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch, bịa đặt, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết nêu rõ chủ trương tiếp tục tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội. Tất cả đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải cam kết không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. 

Nghị quyết Hội nghị T.W 3 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng đội ngũ công chức thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo ra bước chuyển biến mới trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí mà Đảng nắm vững ngọn cờ lãnh đạo; cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu. Tỏ rõ thái độ kiên quyết, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, không do dự, né tránh, với cách làm bình tĩnh, hiệu quả, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm nhưng cũng không để xảy ra oan sai, Nghị quyết khẳng định: “Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh vầ trách nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm chính trị lớn, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện nghiêm túc hệ thống cấc chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ được đề ra trong Nghị quyết, đồng thời thục hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất định sẽ giành thắng lợi. Đúng như đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định trong Bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.W 3: “Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với cuộc đấu tranh này, đồng thời phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là phải dựa chắc vào nhân dân, đó là nhân tố chính yếu bảo đảm thành công”. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết nhất trí kiên quyết và kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến thành công, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, thiết tha của mọi người Việt Nam chúng ta. 

Theo báo Nhân dân ngày 22/8/2006

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

(ĐCSVN) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định rõ những trường hợp loại trừ không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ.

4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô

(ĐCSVN) - 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô được quy định tại khoản 2, Điều 12 của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an.

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (sau đây gọi tắt là hội). Theo đó, có 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website