Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về việc thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí Trung ương phạm sai lầm trong cônhg tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

Về trách nhiệm đối với sai lầm đã phạm phải trong công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) đã nhận định rằng Bộ Chính trị chịu trách nhiệm trước Trung ương về những sai lầm đã xảy ra, song trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là ở một số đồng chí uỷ viên Trung ương phụ trách Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất và Ban Tổ chức Trung ương.

Với mức độ nghiêm trọng khác nhau, sai lầm của các đồng chí đó chủ yếu là:

Về lãnh đạo tư tưởng, đã chống hữu khuynh một chiều;

Về lãnh đạo chính sách, đã không chấp hành đúng đắn chính sách cụ thể của Trung ương, thậm chí có đồng chí đã tự động ra những chỉ thị sai lầm;

Về lãnh đạo tổ chức thì có nhiều khuyết điểm trong chính sách cán bộ;

Về tác phong thì quan liêu, không nắm tình hình, mệnh lệnh, độc đoán, không lắng nghe ý kiến quần chúng, nên đã báo cáo không đúng, thậm chí đưa ra những đề nghị sai lầm;

Về tư tưởng, thì chủ quan, tự mãn, do đó mà thiếu tôn trọng nguyên tắc, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cǎn cứ nhận định ấy, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định:

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Viết Thắng:

Đồng chí Hồ Viết Thắng giữ nhiệm vụ thường trực trong Đảng tổ Uỷ ban CCRĐ Trung ương, trực tiếp chỉ đạo công tác CCRĐ. Những khuyết điểm của đồng chí Hồ Viết Thắng về mặt tư tưởng và tác phong cũng như về mặt chỉ đạo chính sách và chỉ đạo tổ chức đã gây ra những sai lầm nghiêm trọng trong công tác phát động quần chúng giảm tô và CCRĐ.

Trong thời gian gần đây, đồng chí Hồ Viết Thắng đã tỏ ra hối hận và lo lắng về việc sửa chữa sai lầm.

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đưa đồng chí Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Vǎn Lương:

Đồng chí Lê Vǎn Lương là người phụ trách chỉ đạo trực tiếp công tác chỉnh đốn tổ chức, đặc biệt ở các cấp tỉnh và huyện. Những khuyết điểm của đồng chí Lê Vǎn Lương do nhận định sai về tình hình tổ chức đảng đã đưa đến những chủ trương sai lầm, gây nên những tổn thất nặng cho Đảng.

Sau khi phát hiện sai lầm, đồng chí Lê Vǎn Lương đã hết sức tích cực trong việc giúp Trung ương lãnh đạo việc sửa chữa.

Theo lời yêu cầu của đồng chí Lê Vǎn Lương, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đồng ý đồng chí Lê Vǎn Lương rút ra khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đưa xuống làm Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương.


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website