Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về việc thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí Trung ương phạm sai lầm trong cônhg tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

Về trách nhiệm đối với sai lầm đã phạm phải trong công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) đã nhận định rằng Bộ Chính trị chịu trách nhiệm trước Trung ương về những sai lầm đã xảy ra, song trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là ở một số đồng chí uỷ viên Trung ương phụ trách Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất và Ban Tổ chức Trung ương.

Với mức độ nghiêm trọng khác nhau, sai lầm của các đồng chí đó chủ yếu là:

Về lãnh đạo tư tưởng, đã chống hữu khuynh một chiều;

Về lãnh đạo chính sách, đã không chấp hành đúng đắn chính sách cụ thể của Trung ương, thậm chí có đồng chí đã tự động ra những chỉ thị sai lầm;

Về lãnh đạo tổ chức thì có nhiều khuyết điểm trong chính sách cán bộ;

Về tác phong thì quan liêu, không nắm tình hình, mệnh lệnh, độc đoán, không lắng nghe ý kiến quần chúng, nên đã báo cáo không đúng, thậm chí đưa ra những đề nghị sai lầm;

Về tư tưởng, thì chủ quan, tự mãn, do đó mà thiếu tôn trọng nguyên tắc, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cǎn cứ nhận định ấy, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định:

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Viết Thắng:

Đồng chí Hồ Viết Thắng giữ nhiệm vụ thường trực trong Đảng tổ Uỷ ban CCRĐ Trung ương, trực tiếp chỉ đạo công tác CCRĐ. Những khuyết điểm của đồng chí Hồ Viết Thắng về mặt tư tưởng và tác phong cũng như về mặt chỉ đạo chính sách và chỉ đạo tổ chức đã gây ra những sai lầm nghiêm trọng trong công tác phát động quần chúng giảm tô và CCRĐ.

Trong thời gian gần đây, đồng chí Hồ Viết Thắng đã tỏ ra hối hận và lo lắng về việc sửa chữa sai lầm.

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đưa đồng chí Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Vǎn Lương:

Đồng chí Lê Vǎn Lương là người phụ trách chỉ đạo trực tiếp công tác chỉnh đốn tổ chức, đặc biệt ở các cấp tỉnh và huyện. Những khuyết điểm của đồng chí Lê Vǎn Lương do nhận định sai về tình hình tổ chức đảng đã đưa đến những chủ trương sai lầm, gây nên những tổn thất nặng cho Đảng.

Sau khi phát hiện sai lầm, đồng chí Lê Vǎn Lương đã hết sức tích cực trong việc giúp Trung ương lãnh đạo việc sửa chữa.

Theo lời yêu cầu của đồng chí Lê Vǎn Lương, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đồng ý đồng chí Lê Vǎn Lương rút ra khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đưa xuống làm Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương.


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website