Nghị quyết số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị lần 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay là cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thắng lợi của nó không những có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc ở Đông Dương, mà còn góp phần tích cực bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh lịch sử của mình.

Từ sau thắng lợi to lớn đầu năm 1968 (Tết Mậu Thân), quân và dân ta, phối hợp chặt chẽ với quân giải phóng và nhân dân hai nước Lào và Campuchia, đã liên tiếp chiến thắng trên tất cả các chiến trường, gây tổn thất nặng cho đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Nổi bật hơn hết là mùa xuân năm 1971, phối hợp chặt chẽ với quân và dân Lào, quân và dân ta đã đập tan cuộc hành quân lớn nhất theo chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mỹ - ngụy trên đường số 9 - Nam Lào. Chiến thắng to lớn đó cùng với các chiến thắng của quân giải phóng miền Nam ở Tây Nguyên, ở các chiến trường khác, và chiến thắng của quân giải phóng Khơme ở đông bắc Campuchia, tạo thành thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng của nhân dân các nước Đông Dương. Thắng lợi đó và những chiến thắng vang dội tiếp theo, nhất là ở Xnun, ở đường số 6 Campuchia và mới đây ở Cánh Đồng Chum, đánh dấu bước trưởng thành mới của các lực lượng vũ trang cách mạng, của bộ đội chủ lực ta và mở ra khả năng hiện thực đánh bại chính sách "Việt Nam hoá chiến tranh" và "học thuyết Níchxơn" ở Đông Dương.

Trên mặt trận chống phá bình định ở miền Nam, lúc đầu, do chưa đánh giá đầy đủ tình hình địch - ta, chưa thấy hết âm mưu của chúng, một số nơi chưa thấu suốt đường lối, phương châm chiến lược của Đảng trong tình hình mới, chuyển hướng đấu tranh chậm, cho nên phong trào ở một số địa phương có gặp khó khăn. Nhưng quân và dân ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, bền bỉ; phần lớn cơ sở của ta vẫn nắm vững được địa bàn của mình, được rèn luyện và củng cố. Trong năm 1971, phong trào đã có một bước chuyển biến mới. Nhiều địa phương đã giành được thắng lợi mới. Lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của nhân dân ta đang phát triển.

Phong trào đấu tranh cách mạng ở các thành thị miền Nam vẫn được duy trì và phát triển ngày càng rộng rãi và vững chắc.

Miền Bắc nước ta, một mặt khẩn trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặt khác, ra sức chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, đồng thời trừng trị đích đáng không quân Mỹ, làm thất bại những cuộc đánh phá của chúng.

Trên mặt trận ngoại giao, ta luôn luôn giữ thế chủ động tiến công địch, phối hợp chặt chẽ với các mặt trận quân sự, chính trị và đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế ngày càng to lớn.

Những thắng lợi nói trên đã làm phá sản một bước quan trọng chính sách "Việt Nam hoá chiến tranh" và "học thuyết Níchxơn"của đế quốc Mỹ ở Đông Dương. Năm 1971 là năm địch có những cố gắng lớn, nhưng cũng là năm chúng bị thua nặng, ta thắng to.

Đến nay, Mỹ đã buộc phải rút khoảng 40 vạn quân về nước, để lại một bộ phận lục quân, một bộ phận quan trọng không quân và hải quân Mỹ, đồng thời ráo riết tăng cường lực lượng quân ngụy Sài Gòn, cũng như quân ngụy Phnôm Pênh và quân ngụy Viêng Chăn. Lực lượng quân sự của địch trên chiến trường nói chung đã giảm sút về số lượng và ngày càng sa sút về tinh thần; ngụy quyền ngày càng bị cô lập, mâu thuẫn nội bộ gay gắt, chính trị khó khăn, kinh tế sút kém, và ngày càng bị nhân dân chống đối quyết liệt. Chính quyền Níchxơn tiếp tục kéo dài chiến tranh xâm lược ở Đông Dương thì càng bị thất bại nặng hơn và càng gặp những khó khăn mới về mọi mặt ở nước Mỹ và trên thế giới.

Về phía ta thì lực lượng cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân hai nước Lào, Camphuchia mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương được củng cố và phát triển. Sự đồng tình ủng hộ và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng như của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới không ngừng được tăng cường và mở rộng. 

Nhìn chung, thế và lực so sánh giữa ta và địch, diễn biến cơ bản của tình hình là ta đang ở thế thắng, thế chủ động, thế thuận lợi, thế đi lên, mặc dầu còn có những khó khăn và nhược điểm cần phải khắc phục; địch đang ở thế thua, thế bị động, thế khó khăn, thế đi xuống,mặc dầu chúng đang còn nhiều lực lượng và có những chỗ mạnh tạm thời.

*
*     *

Ý đồ chiến lược của Mỹ là rút phần lớn lục quân của chúng ra khỏi miền Nam Việt Nam, để lại một bộ phận lục quân, một bộ phận quan trọng không quân và hải quân để cùng các lực lượng tay sai ở miền Nam, Lào và Campuchia, được chúng tăng cường về nhiều mặt, tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược kiểu thực dân mới của Mỹ. Chúng ra sức viện trợ quân sự và kinh tế, củng cố các chính quyền tay sai, ráo riết thi hành các thủ đoạn chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp. Mặt khác, chúng sẽ đẩy mạnh hoạt động chính trị và ngoại giao nhằm chia rẽ mặt trận chống Mỹ và lừa bịp dư luận. Mục tiêu mà đế quốc Mỹ cố gắng đạt được là tiếp tục giữ vững cục diện hiện nay trên các chiến trường nhất là ở miền Nam Việt Nam, duy trì được các quân đội và chính quyền tay sai, tạo được thế mạnh buộc ta phải chấp nhận một giải pháp chính trị có lợi cho chúng, hoặc tiếp tục chiến tranh mà Níchxơn vẫn trúng cử tổng thống, Mỹ bám giữ được miền Nam Việt Nam, thực hiện được chủ nghĩa thực dân mới ở Đông Dương.

Trên chiến trường miền Nam, Mỹ sẽ ráo riết củng cố các tuyến phòng ngự, mở những cuộc tiến công để ngăn chặn quân chủ lực của ta, đánh phá ác liệt các tuyến chi viện, các vùng giải phóng, ra sức bình định nông thôn, khủng bố phong trào thành thị, ngăn chặn và đánh phá những cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta.

Trên các chiến trường Lào và Campuchia, Mỹ sẽ ra sức tăng cường ngụy quân, ngụy quyền, đánh phá phong trào cách mạng. Chúng có thể mở những cuộc hành quân của quân ngụy Lào, quân ngụy Campuchia, tuỳ từng lúc có thể có sự tham gia của các lực lượng quân Thái Lan và quân ngụy Sài Gòn, với sự chi viện của không quân Mỹ, nhằm lấn chiếm vùng giải phóng, ngăn chặn đường hành lang chiến lược của ta, và cố giành lại những vùng đã mất.

Đối với miền Bắc nước ta, địch sẽ tăng cường đánh phá bằng không quân, bằng biệt kích đường không và đường biển. Chúng sẽ đánh có trọng điểm từng đợt mạnh ở Quân khu IV hoặc có thể mở rộng ra một số trọng điểm khác. Khả năng địch tiến công hạn chế bằng bộ binh tuy khó xảy ra trong lúc này, nhưng ta vẫn phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

*
*    *

Năm 1972 là năm hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh giữa ta và địch trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. So sánh lực lượng và thế chiến lược trên các chiến trường đang thay đổi ngày càng có lợi cho ta. Chúng ta đang đứng trước thời cơ thuận lợi để đưa cuộc kháng chiến tiến lên mạnh mẽ.

Nhiệm vụ cần kíp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay là: với tinh thần kiên trì kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, phải động viên toàn lực, cố gắng vượt bậc, kịp thời nắm vững thời cơ thuận lợi và tạo nên thời cơ mới.

Đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và binh vận, phát triển thế tiến công chiến lược mới trên toàn chiến trường miền Nam là chiến trường chính; đồng thời đẩy mạnh tiến công ngoại giao.

Đoàn kết, phối hợp chiến đấu chặt chẽ với quân và dân Lào, quân và dân Campuchia anh em, đẩy mạnh tiến công địch trên các chiến trường Đông Dương.

Đánh bại chính sách "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mỹ, đánh bại "học thuyết Níchxơn", tạo ra một chuyển biến căn bản làm thay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam Việt Nam và trên cả bán đảo Đông Dương, giành thắng lợi to lớn, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên thế thua bằng một giải pháp chính trị có lợi cho ta mà chúng phải và có thể chấp nhận được.

Đồng thời sẵn sàng kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến trong trường hợp chiến tranh còn kéo dài.

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và nhân dân hai nước Lào và Campuchia sắp tới có rất nhiều thuận lợi, nhưng còn gay go và quyết liệt. Trong trường hợp ta giành được thắng lợi to lớn, buộc địch phải chấm dứt chiến tranh, cuộc đấu tranh để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và thống nhất nước nhà vẫn còn lâu dài và phức tạp. Vì vậy, trong lúc ra sức tranh thủ thời cơ, giành thắng lợi to lớn nhất, ta phải sẵn sàng về mọi mặt, chủ động đối phó với mọi tình huống.

Để hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ cần kíp nói trên, phải thực hiện những chủ trương công tác lớn sau đây:

Đối với miền Nam:

1. Nắm vững đường lối, phương châm chiến lược của Đảng và quy luật của cuộc chiến tranh cách mạng, phát triển mạnh mẽ thế tiến công địch trên cả ba vùng. Trong tình hình mới, chúng ta phải kiên quyết đánh địch bằng ba đòn chiến lược: đòn chiến lược của bộ đội chủ lực trên những chiến trường có lợi, đòn chiến lược tiến công và nổi dậy ở vùng nông thôn đồng bằng, đòn đấu tranh cách mạng của quần chúng ở các thành thị. Đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở khắp các nơi, đồng thời ra sức đẩy mạnh mũi tiến công bằng binh vận. Phải phối hợp chặt chẽ các đòn chiến lược và lợi dụng ảnh hưởng qua lại giữa các đòn đó để tạo nên một sức mạnh tổng hợp rất lớn tiến công địch.

Phải tiêu diệt cho được một bộ phận quan trọng và làm tan rã một bộ phận quan trọng khác của quân ngụy, tiếp tục tiêu diệt quân Mỹ, đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, đánh bại chương trình bình định của chúng, đánh đổ chính quyền độc tài phátxít tay sai của đế quốc Mỹ hiện nay, lập nên ở miền Nam một Chính phủ hoà hợp dân tộc, thực hiện cho được các mục tiêu cơ bản là:

a) Quân Mỹ phải rút hết khỏi miền Nam Việt Nam.

b) Miền Nam Việt Nam phải độc lập, tự do thực sự.

2. Ra sức tăng cường thực lực của cách mạng: xây dựng ba thứ quân lớn mạnh và lực lượng chính trị hùng hậu, xây dựng và bảo vệ vững chắc tuyến hành lang chiến lược, xây dựng hậu phương tại chỗ và căn cứ địa vững mạnh, làm tốt việc tổ chức chiến trường. Phải kiên quyết phấn đấu làm cho lực lượng quân sự và lực lượng chính trị của ta mạnh hơn lực lượng còn lại của địch và có một thế bố trí mạnh trên cả ba vùng chiến lược.

Đối với miền Bắc:

1. Trong khi ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố miền Bắc vững mạnh về mọi mặt cần phải thấu suốt nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong cả nước, động viên sức người, sức của, hết lòng chi viện cho miền Nam và giúp đỡ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, chú trọng xây dựng tốt lực lượng cơ động chiến lược, thực hiện thật tốt công tác giao thông, vận chuyển, chi viện về vật chất cho các chiến trường, chấp hành tốt các chính sách đối với quân đội.

2. Nâng cao tinh thần cảnh giác và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân và dân ta. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quân sự địa phương; tích cực xây dựng dân quân và tự vệ, làm tốt công tác phòng không nhân dân; chú trọng phòng gian, giữ bí mật, chống chiến tranh tâm lý và chiến tranh gián điệp của địch, giữ gìn trật tự, trị an; kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng; luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chiến tranh mới của đế quốc Mỹ và tay sai, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đối với nhân dân các nước Lào và Campuchia:

Tích cực giúp đỡ về mọi mặt và phối hợp chiến đấu với Bạn. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa ta và Bạn trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản, đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền của nhau. Luôn luôn giúp Bạn tăng cường khả năng tự lực cánh sinh. Nâng cao chất lượng chiến đấu và công tác của các lực lượng, các tổ chức của ta giúp Bạn, làm tốt công tác chi viện về vật chất cho Bạn.

*
*     *

Trách nhiệm của Đảng ta đối với vận mệnh của dân tộc trong tình hình hiện nay vô cùng to lớn và vẻ vang. Để làm tròn trách nhiệm đó, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa rất quyết định.

Cần động viên sâu rộng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, làm cho mọi người nhận rõ tình hình mới và nhiệm vụ cần kíp, nắm vững đường lối, phương châm chiến lược và quyết tâm lớn của Đảng, đoàn kết nhất trí, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi, đồng thời ra sức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là nâng cao trình độ và năng lực của cấp uỷ và cán bộ, kiện toàn tổ chức, nắm chắc khâu tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hãy vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, cố gắng vượt bậc, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và gian khổ, thấy rõ thời cơ thuận lợi, thừa thắng tiến lên, quyết giành thắng lợi lớn nhất cho cách mạng Việt Nam và cách mạng các nước Đông Dương.

Chúng ta nhất định thực hiện triệt để Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: "Quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn".

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website