Nghị quyết số 226-NQ/TW, ngày 4/10/1973 Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc triệu tập Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV

- Căn cứ vào tình hình mới của sự nghiệp cách mạng của cả nước;

- Căn cứ vào Điều lệ Đảng;

- Xét đề nghị của Bộ Chính trị;

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

I- Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV vào khoảng đầu năm 1975 với:

Mục đích, yêu cầu:

1. Quyết định những nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam và những nhiệm vụ công tác trước mắt; quyết định những phương hướng và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm; quyết định nhiệm vụ, phương châm xây dựng đảng cho thích hợp với tình hình mới, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

2. Tiến tới Đại hội Đảng là quá trình kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương từ sau Đại hội lần thứ III đến nay, củng cố tổ chức của Đảng ở cơ sở và các ngành, các cấp, cải tiến một bước về lãnh đạo và tổ chức của Đảng và Nhà nước, đưa phong trào quần chúng tiến lên, đẩy mạnh khôi phục và phát triển một bước nền kinh tế quốc dân, tạo ra khí thế hăng say phấn khởi lao động, công tác và học tập trong Đảng và quần chúng.

II- Bộ Chính trị trực tiếp phụ trách công việc chuẩn bị và sẽ lập ra hai tiểu ban để giúp Bộ Chính trị: Tiểu ban chuẩn bị các vấn đề về chính trị, thảo đề cương Báo cáo chính trị và Tiểu ban nghiên cứu vấn đề xây dựng đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BÍ THƯ THỨ NHẤT

LÊ DUẨN

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website