Nghị quyết số 226-NQ/TW, ngày 4/10/1973 Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc triệu tập Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV

- Căn cứ vào tình hình mới của sự nghiệp cách mạng của cả nước;

- Căn cứ vào Điều lệ Đảng;

- Xét đề nghị của Bộ Chính trị;

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

I- Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV vào khoảng đầu năm 1975 với:

Mục đích, yêu cầu:

1. Quyết định những nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam và những nhiệm vụ công tác trước mắt; quyết định những phương hướng và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm; quyết định nhiệm vụ, phương châm xây dựng đảng cho thích hợp với tình hình mới, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

2. Tiến tới Đại hội Đảng là quá trình kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương từ sau Đại hội lần thứ III đến nay, củng cố tổ chức của Đảng ở cơ sở và các ngành, các cấp, cải tiến một bước về lãnh đạo và tổ chức của Đảng và Nhà nước, đưa phong trào quần chúng tiến lên, đẩy mạnh khôi phục và phát triển một bước nền kinh tế quốc dân, tạo ra khí thế hăng say phấn khởi lao động, công tác và học tập trong Đảng và quần chúng.

II- Bộ Chính trị trực tiếp phụ trách công việc chuẩn bị và sẽ lập ra hai tiểu ban để giúp Bộ Chính trị: Tiểu ban chuẩn bị các vấn đề về chính trị, thảo đề cương Báo cáo chính trị và Tiểu ban nghiên cứu vấn đề xây dựng đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BÍ THƯ THỨ NHẤT

LÊ DUẨN

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website