Nghị quyết số 05 - NQ/HNTW Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa VII) về giao cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề trong Điều lệ Đảng, ngày 10/6/1993

Thi hành Điều lệ Đảng, 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VII quyết nghị: 

Giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định, quy định, hướng dẫn những điều cụ thể sau đây: 

1- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp (Điều 3, điểm 2). 

2- Người xin vào Đảng có vấn đề lịch sử chính trị (Điều 4, điểm c). 

3- Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng (Điều 6). 

4- Ngành có đặc điểm riêng được tổ chức đảng bộ ngành dọc (Điều 10). 

5- Trường hợp cần thiết Ban Chấp hành Trung ương có thể quyết định thành lập đảng bộ (gồm một số tổ chức đảng có tính chất đặc điểm riêng) trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương (Điều 10). 

ở các tỉnh, thành phố nếu được sự đồng ý của Trung ương cũng được thành lập đảng bộ tương tự trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ... (Điều 10). 

6- Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt không thể mở đại hội để bầu cử được (Điều 11). 

7- Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ cấp nào do đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của đảng bộ cấp đó quyết định (Điều 12). 

8- Ban Chấp hành các cấp lập ra cơ quan giúp việc (ban, tiểu ban) và quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của cơ quan này (Điều 14). 

9- Quyết định và thực hiện chính sách cán bộ và quản lý cán bộ; lập các ban, đảng đoàn, ban cán sự và chỉ đạo các cơ quan đó hoạt động (Điều 18). 

10- Số lượng uỷ viên ban thường vụ và uỷ viên uỷ ban kiểm tra do hội nghị Ban chấp hành quyết định (Điều 23). 

11- Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (Điều 28, 29, 31). 

12- Việc tạm đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, sinh hoạt của cấp uỷ viên, hoạt động của tổ chức đảng chỉ được áp dụng trong trường hợp đặc biệt và phải được cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền chuẩn y (Điều 38). 

13- Nguyên tắc, chế độ thu chi, quản lý tài chính của Đảng, mức đóng đảng phí của đảng viên, chế độ thu nộp và sử dụng đảng phí (Điều 45). 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư 
Đã ký: Đỗ Mười

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website