Nghị quyết số 05-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa VII) về triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ (Khoá VII), ngày 10/6/1993

Thi hành Điều lệ Đảng,

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá VII quyết nghị:

1. Triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ (Khoá VII) trong tháng 12 năm 1993 tại Hà Nội.

2. Số lượng đại biểu Hội nghị không quá 660 đồng chí. Việc phân bổ đại biểu theo các đảng bộ trực thuộc Trung ương, theo số lượng đảng viên và theo vị trí quan trọng của một số đảng bộ.

3. Hội nghị đại biểu được bầu bổ sung số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương thiếu và bầu tăng thêm không quá 10% số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội VII đã bầu.

4. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc phân bổ đại biểu cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương và chuẩn bị nhân sự trình Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu để Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

T/M Ban Chấp hành Trung ương
Tổng Bí thư

Đỗ Mười

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website