Nghị quyết số 05-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa VII) về triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ (Khoá VII), ngày 10/6/1993

Thi hành Điều lệ Đảng,

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá VII quyết nghị:

1. Triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ (Khoá VII) trong tháng 12 năm 1993 tại Hà Nội.

2. Số lượng đại biểu Hội nghị không quá 660 đồng chí. Việc phân bổ đại biểu theo các đảng bộ trực thuộc Trung ương, theo số lượng đảng viên và theo vị trí quan trọng của một số đảng bộ.

3. Hội nghị đại biểu được bầu bổ sung số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương thiếu và bầu tăng thêm không quá 10% số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội VII đã bầu.

4. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc phân bổ đại biểu cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương và chuẩn bị nhân sự trình Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu để Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

T/M Ban Chấp hành Trung ương
Tổng Bí thư

Đỗ Mười

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website