Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về kế hoạch chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, ngày 3/3/1995

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương họp trong hai ngày 2 và 3-3-1995 đã quyết định về nội dung và phương pháp tiến hành chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII như sau:

1. Yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII

a. Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII phải bảo đảm phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

b. Bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển, đồng thời chuẩn bị một bước cho Đại hội IX của Đảng.

2. Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII

Việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ do Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) đã quy định:

- Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

- Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và khả năng tổ chức thực tiễn, làm việc có hiệu quả.

- Có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng.

- Gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

Trong tình hình hiện nay, tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cần chú ý:

- Về phẩm chất chính trị: vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Có đạo đức và lối sống trong sáng, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; trung thực, không tham vọng cá nhân, không cục bộ bản vị; không cơ hội và chống mọi biểu hiện cơ hội.

3. Về số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII

Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII dự kiến khoảng trên dưới 160 đồng chí. Căn cứ vào kết
quả lựa chọn và giới thiệu, Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) sẽ xác định số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII trình đại hội quyết định.

4. Phương hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII

- Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn là chính, có kết hợp với cơ cấu hợp lý để bảo đảm khả năng lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là trên các lĩnh vực và các địa bàn trọng yếu.

- Trong quá trình lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, cần chú ý cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ công nhân, cán bộ lý luận, văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ, luật pháp...

- Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII cần có ba độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa và yêu cầu phát triển; hướng chung là trẻ hoá, hạ thấp tuổi bình quân của Ban Chấp hành Trung ương. Một số đồng chí cao tuổi nhưng có yêu cầu, còn sức khoẻ, được tín nhiệm, có thể vẫn tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

- Phải nắm vững tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà bầu những người không đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương. Không nhất thiết địa phương nào, đơn vị nào cũng có Uỷ viên Trung ương. Nơi thật sự cần thiết phải có Uỷ viên Trung ương, nhưng không có người đủ tiêu chuẩn thì sau khi bầu sẽ xem xét, điều chỉnh sự phân công.

5. Về nhiệm kỳ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII

Điều 13, chương II, Điều lệ Đảng quy định: "Nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ các cấp là thời gian giữa hai kỳ đại hội từng cấp".

Điều 16, chương III quy định: "Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ 5 năm một lần".

Như vậy các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá VII sẽ kết thúc nhiệm kỳ khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII theo đúng Điều lệ Đảng.

6. Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

a. Quy trình giới thiệu nhân sự phải bảo đảm việc giới thiệu nhân sự được dân chủ, khách quan, trung thực.

b. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm:

- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương khoá VII.

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan trung ương, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng hoặc đảng uỷ một số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trọng yếu.

- Ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố.

- Cán bộ chủ chốt ở các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Các ý kiến giới thiệu chỉ là tham khảo nhưng rất cần thiết, còn việc lựa chọn giới thiệu nhân sự với đại hội, trách nhiệm thuộc về Ban Chấp hành Trung ương khoá VII.

c. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội VIII, các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá VII có thể tự nguyện không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị sẽ ghi nhận và cân nhắc từng trường hợp cụ thể để trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

d. Bộ Chính trị chịu trách nhiệm nhận xét những đồng chí được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII và báo cáo ra Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) xem xét.

đ. Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung và phương pháp đánh giá cán bộ, kế hoạch và phương pháp tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII.

7. Thời gian Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng sẽ tiến hành trong quý II năm 1996.

Tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII:

1. Thực hiện việc sắp xếp lại một bước tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, đoàn thể, Nhà nước trước Đại hội.

2. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương cùng với các đồng chí Uỷ viên Trung ương ở từng khối có trách nhiệm lãnh đạo, lựa chọn việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Tất cả các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cần quan tâm và dành thời gian thích đáng cho công tác nhân sự đại hội. Từng đồng chí có trách nhiệm xem xét những đồng chí sẽ được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung


ương khoá mới; giới thiệu người trong đơn vị mình là chính, đồng thời cũng có thể giới thiệu những đồng chí ở ngoài đơn vị mà mình biết rõ và bảo đảm tiêu chuẩn.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương có thể đề xuất với Tiểu ban nhân sự về nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá VIII.

3. Tiểu ban nhân sự Trung ương hướng dẫn các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiến hành các bước công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

T/m Ban Chấp hành Trung ương
Tổng Bí thư

Đỗ Mười

 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

(ĐCSVN) - Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

19 điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 35-QÐ/TƯ ngày 15/10/2021 ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư .

Liên kết website