Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa VII, ngày 23/1/1995

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí,

Sau tám ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã thành công tốt đẹp.

Các đồng chí dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, bổ sung nhiều điểm xác đáng để hoàn chỉnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này về Tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cải cách một bước nền hành chính nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã uỷ nhiệm Bộ Chính trị ra nghị quyết về Những định hướng lớn về công tác tư tưởng - lý luận trong tình hình hiện nay.

Những quyết định của Hội nghị Trung ương kỳ này góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa sự nhất trí trong toàn Đảng và toàn xã hội về đường lối, quan điểm của Đảng ta trong việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân mà trọng tâm trước mắt là cải cách một bước nền hành chính nhà nước. Đây là vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giữ vững và tăng cường ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy tới một bước công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà trong những năm tới. Trong khi khẳng định sự cần thiết phải tháo gỡ, xử lý những vướng mắc cụ thể trong khuôn khổ chấp hành đúng đắn các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và các luật tổ chức bộ máy nhà nước đã ban hành, hội nghị cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Hội nghị cũng dành thời gian thích đáng thảo luận về những định hướng công tác tư tưởng - lý luận trong tình hình mới trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển lành mạnh, đúng hướng, nhằm đạt mục tiêu: độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến đóng góp của Trung ương, sẽ bổ sung, chỉnh lý để sớm ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề này.

Cũng tại kỳ họp này, Bộ Chính trị đã trình bày với Trung ương bản kiểm điểm về công tác của Bộ Chính trị trong năm qua. Bộ Chính trị xin cảm ơn Trung ương và nghiêm chỉnh tiếp thu ý kiến của Trung ương để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Trung ương giao phó.

Thưa các đồng chí,

Nghị quyết đúng là hết sức quan trọng, nhưng tổ chức thực hiện tốt nghị quyết mới là điều quyết định. Tôi đề nghị Trung ương, các cấp bộ đảng, chính quyền, đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên tích cực, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, xây dựng các chương trình hành động, cụ thể hoá thành các kế hoạch, giải pháp thiết thực để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách có kết quả. Đặc biệt cần sớm có chương trình, biện pháp xúc tiến ngay công cuộc cải cách hành chính, làm cho bộ máy đảng và nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả, lập lại trật tự kỷ cương, bài trừ tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu dân, củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Gắn công tác xây dựng Nhà nước, cải cách hành chính với việc triển khai thực hiện vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 1995, ra sức tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, nhất là trong dịp Tết sắp tới, dồn vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện đúng đắn chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước; chú trọng vai trò của kế hoạch hoá trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Có biện pháp kiểm soát và đẩy lùi lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô. Tích cực tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Những nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra là hết sức nặng nề, phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao hơn nữa trí tuệ, tính tiền phong gương mẫu, tính chiến đấu để lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra. Phải củng cố và tăng cường hơn nữa khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình như Bác Hồ đã dạy. Mỗi cấp uỷ phải kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vấn đề phát sinh, bảo đảm đoàn kết nội bộ Đảng thật tốt, trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng.

Phát huy những thành quả đã đạt được, phát huy thế và lực mới của cách mạng nước ta, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực tranh thủ thời cơ, phát huy thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục yếu kém, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong việc củng cố và xây dựng chính quyền nhà nước, tăng cường lòng tin, sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta lên một tầm cao mới.

Nhân dịp Tết ất Hợi sắp đến, tôi chúc các đồng chí Cố vấn, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và toàn thể các đồng chí một năm mới sức khoẻ tốt hơn, trí tuệ cao hơn, tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website