Thông báo Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khoá VII

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã họp từ ngày 24-11 đến ngày 1-12-1993, tại Hà Nội.

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng tại Hội nghị.

Hội nghị Trung ương sáu có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng, nhằm kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết Đại hội VII, tổng kết một bước quá trình đổi mới, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vững bước tiến lên.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cấp uỷ, của nhiều nhà khoa học, văn hoá và cán bộ lão thành của Đảng, Hội nghị Trung ương đã thảo luận sôi nổi dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề: đánh giá tình hình; thời cơ và thách thức đối với nhân dân ta; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá; phương hướng, mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội hai năm 1994-1995; các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế quốc doanh; cơ chế thị trường có sự quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; các vấn đề xã hội, như công bằng xã hội, đấu tranh chống tham nhũng; giữ vững ổn định chính trị; đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác vận động nhân dân.

Hội nghị Trung ương đã nhất trí kết luận nhiều vấn đề và uỷ nhiệm cho Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Trung ương để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Hội nghị đại biểu.

Hội nghị cũng đã thảo luận vấn đề bổ sung Uỷ viên Trung ương theo Điều lệ Đảng để trình Hội nghị đại biểu quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên, giành những thắng lợi mới to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Đảng.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

(ĐCSVN) - Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

19 điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 35-QÐ/TƯ ngày 15/10/2021 ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư .

Liên kết website