Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa VII, ngày 16/1/1995

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí,

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định mấy vấn đề sau đây:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cải cách một bước nền hành chính nhà nước.

- Một số định hướng lớn về công tác tư tưởng - lý luận trong tình hình hiện nay.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và hăng hái thực hiện, đã thu được những thành tựu rất quan trọng. Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi, tạo tiền đề đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đã đề ra.

Trong khi lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, được cụ thể hoá bằng các Nghị quyết Trung ương 2, Trung ương 5 và Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương 3 đã ra các nghị quyết về quốc phòng, an ninh, về đối ngoại, về đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Trung ương 4 về chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, với tư cách vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng. Nghị quyết hội nghị lần này cùng với Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị là những bộ phận hợp thành hết sức quan trọng về đổi mới chính trị, thúc đẩy kinh tế và xã hội phát triển nhanh và vững chắc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với nội dung của Hội nghị Trung ương 8, có thể nói Ban Chấp hành Trung ương khoá VII đã hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoá một bước Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội VII đã thông qua, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII vào năm 1996.

Phát huy kinh nghiệm tốt từ các kỳ Hội nghị Trung ương trước, Ban Bí thư đã tổ chức thu thập rộng rãi ý kiến của các cấp uỷ và cán bộ các ngành, địa phương trong cả nước, của các đồng chí lão thành, các nhà khoa học và các đoàn thể nhân dân đóng góp vào dự thảo đề án lần này. Nhiều ý kiến đã được bổ sung vào báo cáo của Bộ Chính trị trình ra Hội nghị Trung ương. Tôi không nhắc lại nội dung các báo cáo đó mà chỉ xin nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây.

Thưa các đồng chí,

V.I.Lênin đã nói: vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định: giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và hết sức nhạy bén của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã chớp thời cơ, nhất tề đứng dậy khởi nghĩa trong toàn quốc, làm cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đổ ách thống trị của phátxít, thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á.

Ngay sau đó, khi Nhà nước ta mới tròn một tuổi, nhân dân Việt Nam đã phải tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước suốt mấy chục năm ròng, chịu đựng biết bao tổn thất, hy sinh, với ý chí sắt đá "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" để đi đến thắng lợi vẻ vang, giành độc lập hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc, thiết lập chính quyền trong cả nước, tạo điều kiện tập trung khả năng, trí tuệ của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, Đảng ta đã có nửa thế kỷ lãnh đạo chính quyền, Nhà nước ta đã có kinh nghiệm 50 năm quản lý đất nước. Bên cạnh những thành công do có đường lối, chủ trương đúng đắn và sáng tạo, cũng có lúc, có việc mắc khuyết điểm, sai lầm. Điều quan trọng nhất là Đảng và Nhà nước ta sớm nhận ra và quyết tâm khắc phục, kịp thời rút những bài học kinh nghiệm để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên.

Mấy năm gần đây, trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một loạt nước Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản tại các nước đó mất quyền lãnh đạo sau nhiều năm chiến đấu hy sinh gian khổ để giành và giữ chính quyền, thì nước ta mặc dù đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, bị cắt đột ngột nguồn viện trợ, mất thị trường truyền thống, bị bao vây cấm vận và bị phá hoại trên nhiều mặt, song chúng ta chẳng những vẫn đứng vững mà còn tiếp tục tiến lên, đạt những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học cần thiết để xây dựng Nhà nước ta thật vững mạnh, mãi mãi là chính quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để tổ chức, động viên nhân dân ra sức phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Để đạt mục đích cao cả trên đây, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới, Đảng ta cần lãnh đạo làm tốt những việc sau đây:

Trước hết, phải vững vàng, kiên định, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa thì cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Đảng ta luôn luôn khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng - lý luận. Trong mọi giai đoạn cách mạng nó đều quan trọng. ở thời điểm hiện nay, nó lại càng quan trọng. Tư tưởng và lý luận đúng không những làm cho toàn đảng, toàn dân vững tin ở tương lai, kiên trì lý tưởng, mục tiêu đã chọn, mà còn giúp tìm ra những giải pháp đúng đắn để biến lý tưởng, mục tiêu thành hiện thực.

Lý tưởng, mục tiêu đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn duy nhất đúng đắn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Chính cương vắn tắt và được đề ra trong Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng, được thử thách và kiểm nghiệm bằng thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn sáu thập kỷ qua. Với hoàn cảnh lịch sử của nước ta, chỉ có độc lập dân tộc mới tạo điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội thì mới thực sự có độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong nhận thức và hành động, phải luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, coi đó là những vấn đề có tính nguyên tắc không thể lay chuyển. Đồng thời, cuộc cách mạng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề rất bức xúc và mới mẻ, chưa hề có tiền lệ, đòi hỏi phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa học hỏi, tìm tòi, sáng tạo. Vì vậy, trong khi kiên trì những nguyên tắc trên đây, chúng ta phải mở rộng việc tiếp tục nghiên cứu, thảo luận với tinh thần xây dựng để làm sáng tỏ căn cứ khoa học và thực tiễn của nhiều vấn đề lý luận đang được đặt ra nhằm tăng cường sự nhất trí về tư tưởng trong Đảng và sự thống nhất về chính trị, tinh thần trong xã hội, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống lại những luận điệu phản động và xuyên tạc; bổ sung và phát triển đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xác định cách làm, bước đi phù hợp để đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi.

Hai là, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Nhà nước có nhiệm vụ thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và tổ chức tốt việc thực hiện: phát triển kinh tế, chăm lo các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tiến hành đường lối đối ngoại rộng mở, quản lý, điều hành thông suốt mọi công việc quốc gia.

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, quán triệt tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân từ pháp luật, cơ chế, chính sách đến tổ chức hoạt động của mình. Đồng thời, nhà nước đó cũng mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bác Hồ đã chỉ rõ nước ta là một nước dân là chủ và dân làm chủ, dân chủ với nhân dân và chuyên chính với các thế lực thù địch chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân. Trên thực tế, Người đã thiết lập một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân như Hiến pháp 1946 đã ghi. Đó là một nhà nước mà mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân; bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới, kháng chiến, kiến quốc là việc của dân; chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến xã do nhân dân tổ chức nên; Đảng Cộng sản là người lãnh đạo, còn sự nghiệp cách mạng có thắng lợi hay không, thắng lợi lớn hay nhỏ là do quần chúng. Trung thành với tư tưởng lớn của Người, Đảng ta luôn luôn coi Nhà nước ta, chính quyền ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Điều đó đã được ghi trong Hiến pháp 1992: "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mấy chục năm qua, chúng ta đã xây dựng được chính quyền cách mạng vững chắc, giữ vai trò to lớn đoàn kết toàn dân, động viên được mọi nguồn lực xã hội vào chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính quyền của chúng ta đã nhanh chóng lớn mạnh, trưởng thành. Tuy nhiên, trước yêu cầu bức thiết phải đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà, chính quyền của chúng ta còn nhiều mặt yếu kém, cả về kiến thức, năng lực tổ chức thực tiễn của bộ máy, cả về trình độ và phẩm chất của cán bộ, nhân viên nhà nước. Đặc biệt, trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức trong bộ máy Đảng, Nhà nước và đoàn thể nổi lên tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, xa dân, hống hách với dân, trở thành những "ông quan cách mạng". Lênin và Bác Hồ của chúng ta đã đề cập rất sâu sắc vấn đề này. Bản thân bộ máy thì ngày một phình ra, trở nên rất cồng kềnh, chồng chéo với nhiều tầng nấc, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thấp, tình trạng coi thường phép nước, bất chấp pháp luật, kỷ cương, nạn hối lộ, buôn lậu diễn ra khá nghiêm trọng, cả trong bộ máy, cả ngoài xã hội. Đó là nỗi nhức nhối nhất thiết không thể cho phép tồn tại trong chế độ mới của chúng ta. Phải có kế hoạch và cách làm, bước đi thích hợp để loại trừ các tệ nạn này.

Tình hình trên đây đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà trọng tâm là tiến hành cải cách một bước nền hành chính nhà nước, nhằm khắc phục những thiếu sót, sửa chữa những khuyết tật, xây dựng một nhà nước vững mạnh, một bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước trong tình hình mới. Làm tốt việc cải cách một bước lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành cuộc cải cách sâu rộng hơn trong những năm sau. Đó là con đường xây dựng và hoàn thiện nhà nước trong chế độ mới, làm cho chính quyền của chúng ta luôn luôn vươn tới ngang tầm phát triển không ngừng của đất nước, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Dân làm chủ đất nước vừa trực tiếp, vừa gián tiếp thông qua những đại diện mà mình bầu ra. Người đại diện phải luôn luôn phấn đấu xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của dân. Phải nghiên cứu xác định cơ chế rõ ràng và tổ chức để dân có thể thực thi đầy đủ quyền hạn của mình: dân có quyền bầu thì cũng có quyền bãi miễn những người phụ lại lòng tin đó; cán bộ, công chức làm tốt thì được dân khen thưởng, làm xấu thì bị dân xử phạt. Đó là sức mạnh của chế độ bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, là chỗ khác nhau giữa chế độ ta với các chế độ phong kiến và tư bản, thể hiện bản chất giai cấp và tính nhân dân của chính quyền cách mạng.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thể hiện bản chất ưu việt đó trên thực tế. Điều đáng quan tâm là khi được trao quyền, một bộ phận cán bộ, công chức đã lạm dụng quyền hành để mưu cầu lợi ích riêng. Pháp luật phải nghiêm trị những kẻ có hành vi xâm phạm quyền hạn, tài sản, tính mạng của dân; xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực; sa thải những phần tử thoái hoá, biến chất ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham gia việc đó. Trong một nhà nước pháp quyền, mọi tổ chức, cơ quan, cá nhân đều phải đặt mình trong khuôn khổ pháp luật, không được đứng trên và đứng ngoài pháp luật, không có bất cứ ngoại lệ nào.

Muốn vậy, phải có những cố gắng to lớn và đồng bộ trong việc hoàn thiện thể chế, trước hết là rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính rắc rối, phiền hà, là miếng đất tốt nuôi dưỡng tệ quan liêu, tham nhũng; xây dựng bộ máy tinh gọn với hiệu năng cao, bớt tầng nấc; đào tạo đội ngũ công chức tận tụy, liêm khiết, trong sạch và đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ; đãi ngộ xứng đáng với cống hiến để cán bộ, nhân viên nhà nước làm việc tốt thì có cuộc sống ngày càng được cải thiện hơn. Quyền làm chủ của dân phải được hoàn thiện và không ngừng nâng cao gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mở mang dân trí, hiểu biết pháp luật. Pháp luật nghiêm minh đi liền với giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng, noi gương "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" của Bác Hồ và truyền thống đạo đức của dân tộc ta. Dân chủ đi liền với trật tự, kỷ cương; tự do luôn luôn gắn với luật pháp; khắc phục tình trạng vô chính phủ, làm trái phép nước trong bộ máy, từ trung ương đến cơ sở, từ trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong toàn xã hội.

Phấn đấu làm tốt lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: xây dựng một chính quyền không có đặc quyền, đặc lợi, hoạt động vì cuộc sống của nhân dân; trước hết làm cho đất nước được hoàn toàn độc lập, dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, có việc làm, được học hành. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính quyền, loại trừ những khuyết tật, quản lý tốt để đất nước không ngừng phát triển. Một chính quyền như vậy nhất định sẽ được nhân dân ủng hộ, tín nhiệm. Nhân dân sẽ mãi mãi gắn bó với Đảng, tạo ra sức mạnh quyết định để bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền cách mạng như bảo vệ vận mệnh của chính mình.

Theo tinh thần đó, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và đề ra chủ trương, biện pháp nhằm cải cách một bước nền hành chính nhà nước phù hợp với đòi hỏi của tình hình trong giai đoạn mới. Nhân dân hoan nghênh, hưởng ứng cuộc cải cách này và đang trông đợi chủ trương, hành động của chúng ta, trước hết là cơ quan lãnh đạo đảng và chính quyền ở trung ương và các cấp, các ngành. Đảng ta quyết không phụ lòng tin của dân, nhất thiết phải xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đúng là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Đương nhiên, đây không phải là công việc đơn giản, dễ dàng, thuận buồm xuôi gió mà có nhiều khó khăn, phức tạp vì nó trực tiếp đụng chạm đến lợi ích cục bộ, cá nhân, đến sức ỳ của những nhận thức, thói quen đang cản trở công cuộc đổi mới; nó đặt ra yêu cầu cao hơn về phẩm chất, kiến thức và năng lực của từng người, của cả bộ máy trong công tác lãnh đạo và quản lý xã hội. Tình hình đòi hỏi phải kiên quyết, khẩn trương, song cũng không thể giản đơn, nóng vội. Phải đặt vấn đề cải cách nền hành chính một cách cơ bản theo quan điểm chỉ đạo nhất quán; đồng thời, có chương trình hành động thiết thực trong từng thời gian, giành thắng lợi từng bước.

Để làm tốt cải cách hành chính lần này, cần nêu lên bài học kinh nghiệm rất quan trọng là phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, với đặc điểm, truyền thống, tính cách và bản sắc Việt Nam; đồng thời tham khảo, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của thế giới, song quyết không được rập khuôn, sao chép. Trong bất luận trường hợp nào, giáo điều, rập khuôn, sao chép đều phương hại đến lợi ích của đất nước, của dân tộc.

Ba là, cần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bao gồm các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và đồng bào sinh sống ở nước ngoài, lấy liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng.

Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, vấn đề đoàn kết dân tộc trở thành một nhân tố cực kỳ quan trọng. Sức mạnh của nhà nước bắt nguồn từ sức mạnh vô địch của toàn dân, như Bác Hồ từng nói: mọi việc phải dựa vào dân, có dân là có tất cả. Nhận thức sâu sắc điều đó, thấm nhuần tư tưởng cao cả của Người: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Bộ Chính trị đã ra nghị quyết Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới, coi đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích chính đáng của các giai tầng xã hội.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chỉ có thể thành công khi Đảng ta có đường lối đúng, khi toàn dân ta đoàn kết một lòng, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, hoà hợp thành một khối thống nhất, đồng tâm nhất trí mang hết nghị lực và tài năng cống hiến cho đất nước, vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng nói chung cũng như việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, tiến hành một bước cải cách nền hành chính nhà nước.

Để thực hiện được điều đó, phải nghiêm chỉnh thi hành Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đường lối, chính sách của Đảng phải hợp quy luật, thuận lòng dân, chăm lo đến lợi ích thiết thực của đồng bào cả nước. Phải thống nhất ý chí, tư tưởng trong toàn Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt hàng ngũ, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân hòng thực hiện ý đồ xoá bỏ Đảng, xoá bỏ chế độ, xoá bỏ chính quyền cách mạng.

Mọi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, vươn lên ngang tầm đòi hỏi của đất nước và nhân dân, nâng cao trình độ mọi mặt, trau dồi trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, chấp hành đúng Điều lệ Đảng, tuân thủ các quyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tự mình gương mẫu và giáo dục gia đình mình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên được cử vào các cương vị khác nhau trong bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở. Được trao quyền nhưng nhất thiết không được lạm quyền; phải hết lòng phục vụ, mang lại lợi ích cho dân; làm "người đày tớ thật trung thành của nhân dân"; tuyệt đối không được quan cách, hách dịch, cửa quyền, ức hiếp dân, hà lạm công quỹ, tham ô, lãng phí tài sản, tiền bạc của dân.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các ngành, các cấp. Tổ chức bộ máy tham mưu của Đảng phải tinh gọn, làm đúng chức năng. Sự lãnh đạo của Đảng có nội dung toàn diện, bao gồm lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong cả hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy Nhà nước nói riêng; trọng dụng nhân tài cả trong và ngoài Đảng; lựa chọn, đề bạt những người có đức, có tài, một lòng một dạ vì dân. Đó là khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, có quan hệ đến vận mệnh của chế độ, của đất nước. Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương; tập thể quyết định, cá nhân phụ trách; phát huy đầy đủ trách nhiệm quản lý, điều hành của thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị.

Hiện nay, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng đã gây được lòng tin của nhân dân, song cũng còn không ít người phân vân về khả năng Đảng tự chỉnh đốn, làm trong sạch tổ chức của mình và của bộ máy nhà nước, của nền hành chính nhà nước. Đại bộ phận cán bộ, nhân viên trong bộ máy nhà nước là đảng viên; trong những phần tử hư hỏng, tỷ lệ đảng viên chiếm phần không nhỏ. Vì vậy, đây thật sự là một thử thách lớn đối với Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, từ Trung ương đến cơ sở và đến từng đảng viên. Phải gắn đổi mới, chỉnh đốn Đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách một bước nền hành chính nhà nước để thực sự tạo ra chuyển biến tích cực. Bản lĩnh của Đảng đã thể hiện rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng, tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua thử thách hiểm nghèo để đứng vững và tiếp tục phát triển. Giờ đây, để tự đổi mới và chỉnh đốn, bản lĩnh và sức chiến đấu của Đảng càng phải được phát huy ở tầm cao hơn, đặc biệt là về năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện, vươn lên ngang tầm đòi hỏi đối với trách nhiệm lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí,

Ngày nay, cách mạng nước ta đang vững bước tiến lên với thế và lực lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực vượt bậc, nắm lấy vận hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, đưa nước ta vào thời kỳ phát triển mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trên con đường đó, mặc dù còn nhiều gian nan, thử thách, mặc dù bản thân chúng ta còn những yếu kém phải tích cực khắc phục, song được sự tin tưởng và ủng hộ của toàn dân, sự cổ vũ của bầu bạn trên thế giới, chúng ta hoàn toàn có khả năng giải quyết ngày càng tốt hơn những vấn đề nêu trên, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên nhanh hơn, vững chắc hơn theo con đường đã chọn.

Các báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương đã


trình bày những vấn đề lớn và nhiều giải pháp cụ thể, tôi xin nêu lên mấy gợi ý trên đây để góp phần làm rõ thêm vấn đề quan trọng nhất: làm thế nào để giành thắng lợi, để đạt mục đích đã đề ra, để Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ trọng đại mà nhân dân giao phó, để bảo vệ chế độ mãi mãi vững bền, bảo vệ chính quyền và phát huy thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng biết bao hy sinh xương máu. Đề nghị Trung ương và các đồng chí dự hội nghị nêu cao trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân, phát huy trí tuệ tập thể để nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Chúc Hội nghị Trung ương thành công tốt đẹp.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website