Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (khoá VII), ngày 1/12/1993

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VII quyết nghị uỷ nhiệm cho Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

1. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Trung ương về một số vấn đề trong Báo cáo chính trị chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng và ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị này, chỉnh lý bản Báo cáo chính trị, trình Hội nghị đại biểu.

2. Tiếp tục chuẩn bị nhân sự bổ sung Trung ương trình Trung ương quyết định giới thiệu với Hội nghị đại biểu của Đảng.

Tiếp tục chuẩn bị nhân sự bổ sung Bộ Chính trị để trình Trung ương quyết định.

3. Triệu tập một Hội nghị Trung ương trước Hội nghị đại biểu để xem xét lần cuối một số vấn đề chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu.


4. Quyết định ngày triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc.

Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khoá VII

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

(ĐCSVN) - Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

19 điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 35-QÐ/TƯ ngày 15/10/2021 ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư .

Liên kết website