Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (khoá VII), ngày 1/12/1993

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VII quyết nghị uỷ nhiệm cho Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

1. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Trung ương về một số vấn đề trong Báo cáo chính trị chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng và ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị này, chỉnh lý bản Báo cáo chính trị, trình Hội nghị đại biểu.

2. Tiếp tục chuẩn bị nhân sự bổ sung Trung ương trình Trung ương quyết định giới thiệu với Hội nghị đại biểu của Đảng.

Tiếp tục chuẩn bị nhân sự bổ sung Bộ Chính trị để trình Trung ương quyết định.

3. Triệu tập một Hội nghị Trung ương trước Hội nghị đại biểu để xem xét lần cuối một số vấn đề chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu.


4. Quyết định ngày triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc.

Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khoá VII

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website