Nghị quyết số 09-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa VII, ngày 14/11/1995

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII họp từ ngày 6 đến ngày 14-11-1995, sau khi nghiên cứu, thảo luận các dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội VIII của Đảng.

Quyết nghị

Uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng căn cứ vào kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề thuộc nội dung các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội VIII và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần này để chỉnh lý dự thảo các văn kiện:

- Báo cáo chính trị;

- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000;

- Báo cáo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi.

Sau đó đưa ra lấy ý kiến rộng rãi tại đại hội đảng bộ các cấp, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm có thêm cơ sở hoàn chỉnh tốt các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội VIII của Đảng.

T/M Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Tổng Bí thư

Đỗ Mười

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website