Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khoá VII, ngày 14/11/1995

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí,

Sau tám ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá VII đã hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí dự hội nghị đã nhất trí về cơ bản nội dung các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; đồng thời phát biểu nhiều ý kiến làm phong phú thêm nội dung các văn kiện đó. Được sự uỷ nhiệm của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc bổ sung, chỉnh lý các văn kiện trên cơ sở kết quả biểu quyết của Trung ương để đưa ra thảo luận đóng góp ý kiến trong toàn Đảng thông qua đại hội đảng bộ các cấp và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đại hội VIII của Đảng có ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Vì vậy, chuẩn bị tốt cho Đại hội VIII là việc rất quan trọng.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được hun đúc từ bốn ngàn năm lịch sử và tiếp thụ tinh hoa của nhân loại, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, năng lực sáng tạo và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ VII và tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội VIII, tạo nên sự nhất trí cao về chính trị và tinh thần của toàn xã hội, ra sức phấn đấu đưa nước ta quá độ vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội VIII, thời gian còn rất ngắn mà chúng ta lại có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, phải tiến hành rất khẩn trương. Ngay sau Hội nghị Trung ương, các đồng chí cần tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng chỉ thị hướng dẫn của Ban Bí thư; vận dụng tinh thần và nội dung Hội nghị Trung ương lần này vào việc chuẩn bị báo cáo chính trị của các cấp uỷ trình ra đại hội đảng bộ cấp mình; đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội VIII.

Cùng với cuộc thảo luận trong Đảng, phải thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội để thu thập ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện, làm cho việc chuẩn bị Đại hội VIII không chỉ là việc của Đảng mà còn là mối quan tâm thiết thân của mọi người, để Đại hội VIII trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân.

Quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc của Đảng phải gắn liền với hoạt động thực tiễn. Trước mắt, phải dấy lên phong trào hành động cách mạng của nhân dân để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 1995; chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996, mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm 1996-2000. Trong đó, phải phấn đấu tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế, quan tâm thích đáng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả; tăng cường kiểm kê, kiểm soát, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phải có chương trình, kế hoạch, biện pháp xoá đói, giảm nghèo, quan tâm đến công bằng xã hội, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ của dân, làm tốt việc đền ơn đáp nghĩa và các chính sách xã hội khác; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chống lại có hiệu quả sự xâm nhập của văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại, lai căng; chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các ngành, các cấp, các đơn vị cần tổ chức cho đảng viên và nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội VIII của Đảng.

Phải tích cực chống tham nhũng, một tệ nạn đang gây nhức nhối cho xã hội. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khoá VII đã coi tệ quan liêu và tham nhũng là một nguy cơ của đất nước. Tại hội nghị Trung ương lần này, nhiều đồng chí đã lên tiếng phê phán mạnh mẽ tệ nạn đó. Tham nhũng có quan hệ mật thiết với buôn lậu, trốn thuế, xa hoa, lãng phí, gây thất thoát lớn tiền bạc, của cải của nhân dân, làm hư hỏng một bộ phận đảng viên, cán bộ. Trong lúc nước còn nghèo, dân còn khó khăn, thiếu thốn, thì tham nhũng, lãng phí là tội ác, làm giảm lòng tin của nhân dân và giảm sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ đã coi tham ô, lãng phí như giặc nội xâm. Tôi đề nghị các ngành, các cấp quan tâm và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu chống tham nhũng, lãng phí, chịu trách nhiệm khi những hiện tượng đó xảy ra ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Đi đôi với chống tham nhũng, lãng phí phải tiến hành rộng rãi cuộc vận động tiết kiệm trong toàn xã hội. Các cơ quan đảng, nhà nước và đoàn thể phải nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ thị của Chính phủ gần đây về thực hành tiết kiệm. Trước mắt, phải hết sức tránh lãng phí, phô trương, hình thức ngay trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Đó là những việc làm thiết thực, hợp lòng dân, làm cho Đảng ta và nhân dân ta phấn khởi, tin tưởng, góp phần bảo đảm thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang phấn đấu kết thúc thắng lợi năm 1995 và chuẩn bị bước vào năm 1996, năm tiến hành Đại hội VIII bộn


bề công việc, với nhiều thuận lợi và cũng nhiều thử thách. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang và nặng nề của mình, toàn Đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chăm lo xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, tăng cường mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với dân, kiên định lập trường giai cấp công nhân, tiếp tục phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường, ra sức phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng ta phải động viên toàn dân nắm vững thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà. Đó là nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và nhân dân ta nhất định phải làm bằng được.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi chúc các đồng chí Cố vấn, các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị sức khoẻ dồi dào, làm tốt mọi việc bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, chuẩn bị tích cực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá VII.

 

 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website