Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khoá VII, ngày 1/12/1993

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Sau tám ngày làm việc hết sức khẩn trương, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) đã hoàn thành nhiệm vụ.

Các đồng chí Trung ương đã đề cao trách nhiệm, hăng hái thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn được nêu lên trong Báo cáo chính trị, Hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao trong việc đánh giá tổng quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII và bảy năm đổi mới; phân tích rõ thời cơ và thách thức đang đặt ra cho đất nước ta; khẳng định quyết tâm xúc tiến một bước công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá; có những giải pháp thiết thực để củng cố và phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước trong khi thực hiện nhất quán đường lối xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần; tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý vĩ mô của Nhà nước trong điều kiện cơ chế thị trường; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, song phải trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền, phát huy ý chí tự lực tự cường, khai thác tối đa nguồn lực trong nước là chính; giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bài trừ tham nhũng, buôn lậu, lãng phí; tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt phải đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; nỗ lực đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho bộ máy đảng và nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác vận động nhân dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị cũng đã bổ sung nhiều ý kiến quan trọng để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, và tích cực tham gia việc chuẩn bị nhân sự để trình ra Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng sắp tới.

Tiếp thu ý kiến của Trung ương, ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc bổ sung, chỉnh lý dự thảo Báo cáo chính trị, làm tốt các công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, bảo đảm cho Hội nghị đại biểu tiến hành theo đúng chương trình đã định và thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Chỉ còn đúng một tháng nữa là kết thúc năm 1993, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 1991-1995. Đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, chúng ta đã làm được khá nhiều việc, song cũng còn nhiều việc chưa làm xong, hoặc làm chưa tốt. Đề nghị các đồng chí Trung ương, cùng các cấp uỷ, các ban, các đảng đoàn, ban cán sự chỉ đạo, lãnh đạo tốt mọi hoạt động, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mở đợt thi đua nước rút để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1993, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch 1994-1995.

Cần vận dụng ngay những quan điểm, chủ trương, giải pháp mà Hội nghị Trung ương kỳ này đã thảo luận và đi đến nhất trí, xúc tiến thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Hội nghị Trung ương hai, ba, bốn và năm, cùng các chỉ thị, nghị quyết khác của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Đồng thời, cần chuẩn bị tốt cho các đoàn đại biểu của từng đảng bộ để tham gia tích cực và có chất lượng vào Hội nghị đại biểu toàn quốc, đề ra được những quyết định quan trọng, tổ chức quán triệt và đưa ngay vào cuộc sống các quyết định đó, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ VII đã đề ra.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn và những thách thức lớn. Chúng ta phải nỗ lực vượt bậc, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng dũng cảm, trí thông minh, đức tính cần kiệm liêm chính của dân tộc ta; ra sức phấn đấu nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, để khai thác thuận lợi, nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ,


vượt qua thử thách, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vững bước tiến lên theo con đường củng cố độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp năm mới 1994 và Tết Giáp Tuất sắp đến, tôi xin chúc các đồng chí Cố vấn, các đồng chí Uỷ viên Trung ương, các đại biểu tham dự Hội nghị và toàn thể đồng bào, đồng chí đón năm mới thật vui, thật tiết kiệm, dồi dào sức khoẻ, an khang, hạnh phúc, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website