Nghị quyết Hội nghị xứ uỷ Nam Bộ lần thứ tư, tháng 11/1959

I- Tình hình

Trong mấy năm qua, Mỹ - Diệm dùng chính sách vũ lực đánh phá phong trào cách mạng và xúc tiến âm mưu quân sự chuẩn bị chiến tranh. Chúng tiến hành chính sách vũ lực tàn bạo ngày càng quy mô rộng lớn và phổ biến, quyết dìm phong trào trong máu lửa. Chúng đặc biệt ra sức càn quét đánh phá các vùng căn cứ kháng chiến cũ một cách ác liệt nhằm tiêu diệt Đảng, tiêu diệt cơ sở cách mạng của quần chúng, tiêu diệt lực lượng võ trang, đè bẹp uy thế cách mạng của quần chúng ở vùng này, tích cực thay đổi địa hình, địa vật ở khu căn cứ cách mạng cũ của ta, xây dựng căn cứ quân sự của chúng.

Nhằm mục đích đó, địch ngày càng tăng cường chính sách khủng bố vừa trắng trợn và sâu độc. Một mặt đánh phá uy thế Đảng, uy thế cách mạng bằng chính sách "tố cộng" bắt ép quần chúng tách rời Đảng, đặt ra Luật 10-59, điều tra phân loại quần chúng, sử dụng bọn đầu hàng đầu thú; một mặt tích cực phát triển gián điệp xã, sử dụng tề dân vệ xã một cách đắc lực hơn, phối hợp do thám và biệt kích; mặt khác chúng cưỡng ép quần chúng vô các tổ chức phản động như phong trào cách mạng quốc gia, nhân dân tự vệ đoàn, hiệp hội nông dân, v.v., sử dụng một thiểu số tay sai lưu manh, gian ác đắc lực, kềm kẹp quần chúng trong các hình thức ấy, bắt ép quần chúng tuân theo luật lệ của chúng chống lại cách mạng. Nói chung, nơi nào địch cũng tăng cường khủng bố đàn áp, nhưng ở các vùng căn cứ kháng chiến cũ địch càn quét đánh phá một cách táo bạo và ác liệt hơn, chúng giết người hàng loạt, dùng mọi thủ đoạn tàn bạo ép buộc quần chúng bỏ ruộng vườn, nhà cửa ra ở khu tập trung mà chúng gọi là "khu trù mật", trắng trợn tàn bạo trả thù những người trước đây tham gia kháng chiến.

Địch chẳng những ráo riết tăng cường chuẩn bị chiến tranh, tăng cường khủng bố đàn áp mà còn thẳng tay bóc lột, vơ vét nhân lực, tài lực, vật lực bằng đủ mọi cách, bần cùng hoá đời sống nhân dân, đưa quần chúng vào cảnh nghèo đói, khốn khổ ngày càng nghiêm trọng...

Chính sách gây chiến khủng bố đàn áp và cướp bóc vơ vét của Mỹ - Diệm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng. Nhân dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản, mùa màng, ruộng vườn nhà cửa, công ăn việc làm bị đình đốn, mùa màng bị tàn phá, sanh mạng luôn luôn bị up hiếp, đời sống không có một chút an ninh, trật tự, đen tối như trong một nhà ngục.

Mặc dù địch dùng những thủ đoạn tàn ác và lừa bịp xảo quyệt nhưng đông đảo các từng lớp nhân dân ngày càng căm thù địch, nhận rõ bộ mặt cướp nước và bán nước của chúng và ngày càng kiên quyết đấu tranh chống lại chúng.

Trong thời gian qua, với chính sách võ lực tàn bạo của địch, xét về mặt nào đó, địch đã chủ động trong việc thực hiện âm mưu của chúng, ta phải bị động đối phó hằng ngày với địch. Nhưng xét về căn bản thì tuy ta có gặp một số khó khăn mới, tuy từng nơi từng lúc ta phải bị động đối phó với địch, nhưng về toàn cục thì đường lối chính trị hoà bình dân tộc và dân chủ của ta ở thế chủ động, ta ngày càng tranh thủ được đông đảo các từng lớp nhân dân theo đường lối chính trị của ta. Trái lại địch bị động về toàn cục, chúng không thể cai trị được theo ý muốn của chúng. Chính do lực lượng chính trị đông đảo của quần chúng, chủ yếu là công nông đã làm thất bại về căn bản chính sách phản động của địch trong mấy năm qua. Thắng lợi căn bản ấy của phong trào cách mạng miền Nam làm cho tình hình chính trị, kinh tế, xã hội miền Nam ngày càng khủng hoảng trầm trọng hơn, nội bộ địch càng mâu thuẫn hơn, địch sẽ gặp nhiều khó khăn mà không sao chúng thoát ra được. Tình hình ấy sẽ làm cho địch càng bị động, càng bị cô lập hơn.

Nhưng cũng cần phải thấy chính sách khủng bố tàn bạo của Mỹ - Diệm đã gây cho ta một số tổn thất khá quan trọng, làm cho Đảng bộ ta có gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững và phát triển phong trào. Mặt khác chúng ta cũng cần phải thấy chủ quan của ta còn có nhiều thiếu sót, lệch lạc để nghiêm chỉnh kiểm điểm, tìm ra nguyên nhân chính như sau:

a) Đảng bộ ta tuy có tiến bộ hơn trước nhiều mặt, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều về mặt đi sâu, đi sát tìm hiểu yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi thiết thân hằng ngày của quảng đại quần chúng nhân dân trước áp bức, bóc lột nặng nề hiện nay của địch để phát động tư tưởng đúng mức, tập họp lực lượng đông đảo và lãnh đạo quần chúng đấu tranh về quyền lợi dân sinh kinh tế thiết thực và dân chủ hợp thời, tạo điều kiện thuận lợi đưa cách mạng miền Nam tiến lên.

b) Tư tưởng của Đảng bộ còn nặng co thủ, chưa thật quyết tâm, mạnh dạn đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng quyết liệt, rộng mạnh, tấn công địch vì chưa tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, khả năng, sức mạnh đấu tranh của quần chúng chặn được bàn tay đẫm máu của địch và tiến lên đánh bại mọi âm mưu của địch.

c) Cơ sở tổ chức của Đảng bộ, chủ yếu là chi bộ, qua các đợt củng cố, số lượng đảng viên, cán bộ còn ít ỏi, non yếu và cũng chưa thật bí mật, gọn nhẹ, ngăn cắt, chưa thật hoà mình trong đông đảo quần chúng để tồn tại lâu dài. Nguyên tắc xây dựng Đảng bí mật, tác phong, lề lối làm việc chưa thật nắm vững, còn nhiều thiếu sót. Khi địch đánh mạnh nên có số chi bộ tan rã hay tê liệt hoạt động, không bám sát quần chúng, cơ sở để lãnh đạo phong trào quần chúng chiến đấu chống địch hằng ngày liên tục.

d) Có số đảng viên, cán bộ (số ít) vì không giữ vững được khí tiết cách mạng, địch bắt động giao sợ chết khai báo, đầu thú đầu hàng đã làm hại đến uy thế Đảng, quần chúng, đã làm tổn thất không ít đến phong trào, cho tổ chức của Đảng bộ.

Sắp tới Mỹ - Diệm sẽ điên cuồng đánh phá Đảng hơn nữa, dìm phong trào trong máu lửa dã man tàn khốc hơn. Để đảm bảo cho phong trào được giữ vững và phát triển, chúng ta một mặt phải biết đi sâu tìm nguyên nhân, rút ra bài học và quyết tâm khắc phục, sửa chữa sai lầm chủ quan để vượt khó khăn, hạn chế tổn thất, mặt khác cũng phải thấy được những ưu điểm để phát huy thắng lợi.

*
*      *

Nhìn chung phong trào năm rồi, căn bản ta giữ vững, có tiến bộ hơn năm 1958 nhiều mặt - ở đô thị, nhứt là ở S/C1). Đảng bộ ta tuy có bị tổn thất nặng nề nhưng phong trào cũng được duy trì và cũng có tiến bộ.

Trong năm qua Đảng bộ ta đã có chú trọng nhiều hơn đến quyền lợi dân sinh kinh tế thiết thực và dân chủ hợp thời, biết binh vực quyền lợi hằng ngày của đông đảo quần chúng. Kết quả đã thu được những thành tích và thắng lợi đáng kể. Nhứt là ở miền Tây, Đảng bộ đã nêu ra được hướng đấu tranh về quyền lợi dân sinh kinh tế, cụ thể là quyền lợi ruộng đất, chống thuế, xâu, chống thất mùa, đòi cứu đói... và biết kết hợp chặt chẽ các khẩu hiệu chống đàn áp khủng bố ở địa phương, chống lập ác ôn, ác bá..., mặc dầu địch rất hung hăng chém giết dã man, phong trào vẫn tập họp được rộng rãi quần chúng tham gia, đấu tranh liên tục, mạnh mẽ. Theo những con số báo cáo không đầy đủ, toàn miền nông dân giằng co giữ được lối 150.000 mẫu tây ruộng đất. Tỉnh Cần Thơ giữ được 77.500 mẫu trong tổng số 93.500 mẫu ruộng đất cày cấy, đã đấu tranh giằng co không chịu làm khế ước đóng tô. Trong số diện tích giữ được nói trên có 22.700 mẫu nông dân hoàn toàn làm chủ không đóng thuế, nạp tô.

Các miền khác, tuy đã có chú ý nhiều hơn đến quyền lợi thiết thân của quần chúng, nhưng vẫn còn thiếu sót về mặt liên kết chặt chẽ các khẩu hiệu kinh tế thiết thực và dân chủ hợp thời; vẫn còn nặng về đấu tranh khẩu hiệu chính trị, các cuộc đấu tranh lớn, đột xuất như các vụ chống thảm sát Phú Lợi, chống đàn áp khủng bố, kỷ niệm đảng, bầu quốc hội...

Phong trào cũng đã được nâng cao với những khẩu hiệu có tính chất chính trị chống Mỹ - Diệm tương đối rõ ràng hơn, như đấu tranh đòi bầu lại quốc hội, chống vụ thảm sát Phú Lợi, đòi độc lập kinh tế, chống đầu hoá...…

Hình thức đấu tranh thì rất phong phú, số cuộc đấu tranh lớn nhỏ đều có tăng lên, tánh chất đấu tranh có mạnh mẽ quyết liệt hơn và số người tham gia càng đông đảo hơn.

Các cuộc đấu tranh dư luận, chất vấn, đưa ý kiến nguyện vọng có xảy ra thường xuyên, rộng rãi khắp nơi và cũng đã có chú ý dồn dư luận về các đô thị xung yếu của địch. Biểu tình quần chúng thì có rất nhiều cuộc tập họp hàng chục người hàng 300, 500 người, hàng ngàn người đấu tranh trực diện với tề xã, tề ấp. Nhiều nhứt là ở miền Tây. Có một số cuộc tập họp hàng trăm, hàng ngàn người đấu tranh tại quận, tỉnh và một ít cuộc đấu tranh đến chánh quyền Trung ương của địch. Có những cuộc đấu tranh giằng co đến 2, 3 năm gồm hàng ngàn người như nông dân đồn điền Cờ Đỏ đòi cấp ruộng Tây, chống làm khế ước, chống  thu tô, thu thuế, như cuộc đấu tranh của đồng bào xung quanh trại Quang Trung đòi giữ nhà, giữ đất. Có những cuộc đấu tranh rất quyết liệt, đổ máu giữ đất, giữ nhà ở Thổ Sơn, Long Mỹ...

ở đô thị và vùng tập trung công nhân, dân nghèo có các cuộc đấu tranh quan trọng. Trong ngày 1-5, có hàng chục vạn nhân dân lao động biểu tình tuần hành đưa yêu sách binh vực quyền lợi giai cấp, dân tộc, có những khẩu hiệu đòi tăng lương, phụ cấp, công ăn việc làm, chống thất nghiệp sa thải, đòi các quyền tự do dân chủ, tự do nghiệp đoàn; đòi bảo vệ công kỹ nghệ, nông nghiệp bản xứ, đòi thống nhứt Việt Nam bằng phương pháp hoà bình... Có những cuộc bãi công ở hãng lave, nước đá, hãng dầu, sở hoả xa, nhà đèn có hàng trăm thợ tham gia. Các cuộc đấu tranh khác của hàng 300.000 bạn hàng chợ chống thuế biểu đấu thầu, 200.000 người lái xe tắcxi chống quy chế mới; hàng vạn người đấu tranh giằng co chống đốt nhà, đuổi nhà. Đồn điền cao su liên tiếp có nhiều cuộc bãi  công gồm hàng vạn người tham gia giới tư sản trí thức, học sinh cũng có phong trào đấu tranh tương đối khá...

Phong trào đã tiến theo chìu hướng tốt, thuận lợi, do đó mà mặt trận đấu tranh đã được mở rộng thêm bao gồm mọi tầng lớp nhân dân, kể cả các tầng lớp trên, đồng bào di cư, tôn giáo, các dân tộc thiểu số... Đã có hành động thống nhứt liên kết khẩu hiệu đấu tranh giữa thành thị và thôn quê; giữa vùng này với vùng khác, giữa xí nghiệp này với xí nghiệp khác, chợ nầy với chợ nọ. Tuy vậy phong trào cũng chưa phát triển được đều, mạnh, mặt trận đấu tranh cũng chưa rộng rãi. ở đô thị phong trào còn yếu. ở nông thôn có số vùng bị giảm sút hơn trước vì cơ sở bị đánh mạnh có thiệt hại, quần chúng bị thế kềm kẹp gắt gao của địch có núng thế, tinh thần có sa sút hơn. Có chỗ phong trào có vượng lại chút ít, so với mức cũ vẫn còn yếu hơn. Khẩu hiệu công nông binh liên tiếp chưa thực hiện rộng khắp.

Kiểm điểm phong trào, Hội nghị X.U nhận thấy: do đường lối đúng đắn của Đảng, do tinh thần đấu tranh bất khuất của đảng viên và cán bộ, do sức mạnh đấu tranh cách mạng anh dũng và bền bỉ của quần chúng nên căn bản ta đã duy trì được phong trào, tổ chức và lực lượng VT31) vẫn tồn tại. Mấy năm qua, trong đấu tranh chính trị ta biết kết hợp hoạt động VT3 để hỗ trợ, thúc đẩy phong trào, trong một số vùng hoạt động VT3 đã hạ uy thế địch và nâng uy thế ta, mở rộng ảnh hưởng và cơ sở cách mạng ở vùng yếu kém, tan rã, có tác dụng hạn chế hung hăng của bọn gian ác địa phương và phân hoá bọn nầy. Nhưng sử dụng VT3 thời gian qua trong phạm vi chiến thuật hỗ trợ thúc đẩy phong trào, ta cũng chưa sử dụng đúng mức và cũng chưa phát huy danh nghĩa, ảnh hưởng của VT3 tấn công chánh trị vào địch. Có nơi co thủ quá, đối phó địch chưa tương xứng, có nơi không dám sử dụng cho nên địch có lấn lướt uy thế đấu tranh của quần chúng, làm thiệt hại cơ sở cách mạng khá quan trọng.

Tuy nhiên Hội nghị X.U cũng đã xác nhận bài học thắng lợi trong mấy năm qua là: ta đã biết dựa vào lực lượng đấu tranh chánh trị của quần chúng là chủ yếu, lấy đấu tranh chánh trị rộng rãi của quần chúng làm chính và giữ thế công khai hợp pháp của phong trào. Điều đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh chống các chính sách của địch để đưa cách mạng tiến lên.

Nói chung giữ thế đấu tranh hợp pháp của quần chúng ta đã làm được. Riêng đối với vùng căn cứ kháng chiến cũ do chính sách vũ lực tàn bạo của địch, do quyền lợi sống còn của quần chúng mà quần chúng đã tỏ ra dám chết sống đấu tranh đối địch, quyết liệt chống lại địch. Đáng lý Đảng bộ địa phương phải kịp thời lãnh đạo phong trào này để giữ thế đấu tranh của quần chúng, trái lại, trước tình hình ấy chỉ thuyết phục quần chúng trở về thế hợp pháp đơn thuần làm thiệt hại đến phong trào, địch đánh phá mạnh tổ chức, đưa quần chúng vào thế bị kềm kẹp của địch. Trong các cuộc đàn áp khủng bố dã man của địch, đã xuất hiện một số ít quần chúng sinh sống bất hợp pháp với địch, tự động võ trang tự vệ chiến đấu chống địch. Như ở Cà Mau có trên mười nhóm quần chúng có võ trang. Đảng bộ địa phương tìm cách hạn chế, ngăn cản hình thức đấu tranh cao nầy, tìm cách sáp nhập vào VT3, họ sợ mất thế nên lẩn tránh ta. Tóm lại giữ thế hợp pháp cho phong trào đấu tranh của quần chúng, nhưng cũng phải mạnh dạn sử dụng các hình thức, phương pháp đấu tranh cách mạng đưa phong trào quần chúng tiến lên đúng mức, đúng phương châm, hợp tình hình mới có lợi.

Để đảm bảo sự thắng lợi cuối cùng, cần phải thấy hết những khó khăn phức tạp của tình hình và đánh giá đúng mức tương quan lực lượng giữa ta và địch hiện nay và nắm vững đường lối phương châm sách lược của Đảng. Cần phải nhận rõ phong trào cách mạng miền Nam hiện nay “chưa phải là thời kỳ trực tiếp cách mạng”. Cho nên điều quan trọng của cách mạng miền Nam hiện nay là nên giữ vững được phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng và giữ vững được lực lượng lãnh đạo của Đảng tồn tại trong phong trào, để tranh thủ tích cực tích trữ lực lượng là tạo điều kiện căn bản cho cách mạng tiến lên thắng lợi.

*
*     *

II- Nhiệm vụ

Căn cứ vào tình hình trên, nhiệm vụ cơ bản trước mắt của Đảng bộ ta hiện nay là:

1. Giữ vững và đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, lấy đấu tranh chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng làm chính, đồng thời kết hợp hoạt động VT3 để: chống chính sách khủng bố tàn bạo, chính sách bóc lột vơ vét, chính sách cướp nước và bán nước nô dịch dân tộc và gây chiến của Mỹ - Diệm. Ngăn chặn và đẩy lùi từng bước mọi chính sách của địch, đẩy địch vào thế bị động và cô lập hơn nữa về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi tiến tới đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thống nhứt nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ.

2. Ra sức xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tồn tại trong phong trào, tích cực tích trữ và bảo tồn lực lượng cách mạng để khi có điều kiện nắm lấy thời cơ chiến thắng hoàn toàn kẻ địch giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam hiện nay là quá trình xây dựng củng cố và phát triển phong trào quần chúng đấu tranh về chính trị, kinh tế, văn hoá, tiến từ những hình thức thấp đến những hình thức cao, từ đẩy lùi từng bước đến những chuyển biến làm lay chuyển đến tận gốc chính quyền địch và cuối cùng phát động quần chúng khởi nghĩa đánh đổ Mỹ - Diệm khi có thời cơ thuận lợi ở trong nước và trên thế giới. Quá trình đó là quá trình đấu tranh gay go gian khổ, phức tạp giữa ta và địch để thực hiện những nguyện vọng hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống của nhân dân.

Trong quá trình đấu tranh ấy phải nắm vững phương châm: khéo che giấu lực lượng, bảo tồn cơ sở, tích trữ lực lượng để có thể đấu tranh lâu dài và giành thắng lợi cuối cùng; càng đấu tranh càng mở rộng cơ sở mở rộng phong trào, chớ không làm tiêu hao lực lượng bó hẹp phong trào. Quá trình đấu tranh và quá trình tập hợp lực lượng, là quá trình củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhứt chống Mỹ - Diệm.

Trong quá trình đó, phải biết kết hợp sử dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp và bất hợp pháp một cách linh hoạt, phối hợp chặt chẽ phong trào ở đô thị và phong trào ở nông thôn và vùng căn cứ thì mới tạo được cái thế vững mạnh để đẩy phong trào cách mạng tiến lên.

Trong quá trình đấu tranh hiện nay phương châm chính là: lấy đấu tranh chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng làm chính có kết hợp đúng mức với hoạt động võ trang và giữ thế công khai hợp pháp cho phong trào nói chung. Địch dùng bạo lực, ta cũng phải giữ vững vị trí hợp pháp của quần chúng đấu tranh hằng ngày với địch, làm mất thế công khai hợp pháp lúc nầy thì sẽ bị động và gặp nhiều khó khăn nguy hiểm mới.

Trong thực tế quá trình đấu tranh với địch hiện nay trong các vùng căn cứ kháng chiến cũ, ở rải rác trong các tỉnh đã xuất hiện một số người bất hợp pháp đối địch với chính quyền Mỹ - Diệm, có những cái "túi" gồm có hằng trăm hằng ngàn người lẩn tránh địch và chiến đấu chống địch để tồn tại. Ta phải có kế hoạch giải quyết hợp lý, hợp tình có lợi cho phong trào chung, không cho đó là một chướng vật cản ngại phong trào. Không vì thế hợp pháp mà thúc ép quần chúng co thủ ngăn cản không để cho họ dùng võ trang chống địch để tự vệ. Do đó phải tập họp họ lại, có kế hoạch bồi dưỡng giáo dục đường lối, chủ trương chính sách để cho hoạt động của họ có kết hợp chặt chẽ với đông đảo quần chúng đang còn có thể hợp pháp. Cũng không vì cách giải quyết như vậy mà khuyến khích, cho số người bất hợp pháp ngày càng đông đảo và nặng nề thêm bất lợi, bị động cho tình hình chung.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ căn bản trước mắt cần phải tích cực khắc phục kịp thời những khuynh hướng sai lầm của tư tưởng bi quan, dao động, hữu khuynh, rụt rè, co rút, không dám đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng, đồng thời chống tư tưởng manh động phiêu lưu, nôn nóng muốn dốc lực lượng ra đấu tranh, hoặc muốn phát động du kích chiến tranh, coi thường khả năng đấu tranh chính trị của quần chúng. Những khuynh hướng cho rằng "đấu tranh chính trị chỉ có cửa thua hay huề" hoặc "giữ thế hợp pháp của quần chúng là đầu hàng", là thể hiện khuynh hướng nôn nóng tả khuynh, sẽ đưa phong trào đi đến bị động và gặp nhiều khó khăn phức tạp hơn.

Cần phải nhận rõ rằng: mọi hoạt động võ trang hiện nay đều nhằm phục vụ cho phong trào đấu tranh chính trị, hỗ trợ thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền khi có đủ điều kiện và thời cơ thuận lợi. Do đó cần thấu suốt nguyên tắc "sử dụng lực lượng võ trang hiện nay chỉ là một chiến thuật để phục vụ chiến lược đấu tranh chính trị của quần chúng, mở rộng sự sử dụng này có tính chất chiến lược là sai lầm nhưng không sử dụng theo phương châm chiến thuật kịp thời có mức độ thì cũng không đúng". Nhưng đồng thời "phải tránh sự khiêu khích của địch, biến cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng thành cuộc bạo động non, kết quả phong trào sẽ lâm vào thế bị động, tức là sẽ mất những điều kiện thuận lợi động viên chính trị, xây dựng lực lượng chính trị chống Mỹ - Diệm để có thời cơ thuận lợi tiến lên đánh đổ địch và đánh bại địch!

III– Mấy công tác cụ thể

1. Đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng hơn để đẩy địch vào thế bị động và cô lập hơn nữa.

Địch dùng chính sách quân sự phản động quy mô hơn. Để chống lại, ta càng phải động viên các lực lượng chính trị mạnh mẽ rộng rãi hơn, với những hình thức đấu tranh phong phú và có tính chất cách mạng mạnh mẽ hơn.

Để phát động một phong trào sâu rộng hơn, và làm cho địch bị động hơn, phong trào đấu tranh của quần chúng hiện nay phải là một phong trào đấu tranh với những yêu sách kinh tế thiết thực. Khẩu hiệu của yêu sách là kinh tế nhưng hình thức đấu tranh phải có tính chất cách mạng càng mạnh mẽ càng có lợi. Chính những yêu sách kinh tế trong điều kiện hiện nay, càng có khả năng tập họp được rộng rãi quần chúng hơn càng làm cho địch bị động hơn. Đồng thời phải biết kịp thời đúng lúc đưa những yêu sách chính trị hợp thời trong quá trình đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế chống chính sách chuẩn bị gây chiến, chính sách độc tài phát xít, đàn áp khủng bố tàn bạo của địch. Trong tình hình hiện nay những yêu sách chính cũng đã đặt ra một cách trực tiếp, cho nên trong đấu tranh không phải chỉ chú trọng yêu sách kinh tế mà cũng phải và rất cần thiết có phong trào đấu tranh với những yêu sách chính trị hợp thời, như phong trào chống thuế, chống tập trung dân, chống ngân sách chiến tranh, chống bắt lính, bắt xâu, đòi thực hiện dân chủ, chống khủng bố đòi an ninh trật tự, đòi quan hệ Bắc Nam, chống viện trợ lũng đoạn của Mỹ, đòi bảo vệ nội hoá, v.v. đều là những yêu sách thiết thực hiện nay.

Những khẩu hiệu đấu tranh bức thiết hiện nay là:

- Chống chính sách võ lực khủng bố tàn sát dã man, đòi an ninh, đòi đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân, đòi bồi thường thiệt hại tánh mạng tài sản do địch gây ra.

- Chống tập trung dân, chống bắt lính, đòi giải ngũ khi mãn thời hạn quân dịch.

- Chống tăng thuế, chống phạt vạ vô lý, chống quyên góp, bắt xâu, làm cộng đồng phát triển, chống bắt ép mua vé số, mua khẩu hiệu, hình ảnh, chống đói, cứu đói, v.v..

- Chống độc quyền công thương nghiệp, chống chính sách viện trợ kinh tế Mỹ, đòi bảo vệ nội hoá nâng đỡ công thương nghiệp dân tộc, xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ.

- Chống cướp đất, tăng tô, đòi giảm tô, giữ nguyên canh, đòi giữ quyền sở hữu trên đất Tây và đất khai hoang.

- Chống những luật lệ hà khắc bó buộc nhân dân, đòi tự do đi lại làm ăn, tự do cung hiến tiệc tùng theo tục lệ. Chống cưỡng bách nhân dân vô các tổ chức phản động như: phong trào cách mạng quốc gia, hiệp hội nông dân, nhân dân tự đoàn, v.v.. Chống bọn cường hào gian ác, đòi bầu cử tề xã, tề ấp.

- Chống sa thải, đòi tăng lương, đòi giải quyết nạn thất nghiệp, đòi hạ giá sinh hoạt.

- Đòi cải thiện đời sống cho binh lính, chống những hình phạt hà khắc, chống luyện tập nguy hiểm.

- Đòi tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập đảng.

- Chống văn hóa nô dịch cao bồi trụy lạc, khiêu dâm của Mỹ.

- Đòi quan hệ hai miền, trước nhứt là quan hệ thư tín hai miền.

Trên đây là những khẩu hiệu chung. Trong chỉ đạo đấu tranh các địa phương còn phải biết tùy tình hình cụ thể từng nơi từng lúc mà nêu những khẩu hiệu bức thiết nhứt để phát động đấu tranh.

ở nông thôn hiện nay đặc biệt chú trọng các khẩu hiệu chống giựt đất tăng tô, chống bắt xâu, chống đánh đập bắn giết, chống đuổi nhà tập trung dân là những khẩu hiệu bức thiết nhứt để phát động đấu tranh.

ở đô thị đặc biệt chú trọng: chống sa thải, đòi giải quyết nạn thất nghiệp, đòi tăng lương, đòi tự do nghiệp đoàn, chống thuế, chống phạt, chống chính sách viện trợ kinh tế Mỹ, chống văn hóa nô dịch, cao bồi đồi trụy khiêu dâm của Mỹ.

Bên cạnh phong trào công nhân lao động, tiểu tư sản, cần chú ý phong trào tư sản dân tộc và phong trào học sinh sinh viên, trí thức.

Ngoài việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở nông thôn và đô thị còn phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào đấu tranh của đồng bào di cư ở các khu dinh điền, đồng bào các tôn giáo và phong trào đấu tranh của binh lính trong quân đội địch.

Trước tình hình hiện nay cần phải thấy hết khó khăn phức tạp của tình hình và đánh giá cho đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch (theo phân tích tương quan trong nghị quyết C và phần tình hình ở phía trước). Phải nắm vững đường lối phương châm sách lược của Đảng và hết sức kiên quyết linh hoạt, thận trọng trong cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt với địch hiện nay. Do đó phải hết sức kiên trì bền bỉ đấu tranh và kiên quyết giữ vững và đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng, phải hết sức củng cố, phát triển, che giấu cơ sở đảng, đảm bảo chi bộ tồn tại trong phong trào quần chúng. Phương châm chính hiện nay là cho phong trào ở thế công khai hợp pháp, còn cơ sở và hoạt động của Đảng, Đoàn thì phải tuyệt đối bí mật. Trong đấu tranh cần chống những khuynh hướng sai lầm là: giữ vững phong trào và bảo tồn lực lượng bằng cách co lại không dám đẩy mạnh đấu tranh của quần chúng, đồng thời đề phòng khuynh hướng nôn nóng đẩy lỡ đấu tranh làm bộc lộ tiêu hao lực lượng.

Để đảm bảo phong trào đấu tranh đi đúng với yêu cầu và phương hướng cần chú ý những điểm sau đây trong chỉ đạo đấu tranh:

1- Phải có kế hoạch nắm vững tình hình để kịp thời chỉ đạo đấu tranh.

2- Có kế hoạch phối hợp giữa các địa phương các vùng (nông thôn, đô thị và căn cứ) giữa các ngành, các giới, để hỗ trợ đấu tranh.

3- Mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa các cuộc đấu tranh tại chỗ lấy xã làm đơn vị đấu tranh hằng ngày chống các chính sách của địch (tức chống chính quyền xã) nhưng đồng thời phải chú trọng đẩy mạnh đấu tranh trực tiếp với bọn chính quyền quận, tỉnh, trung ương, phối hợp liên kết đấu tranh giữa các địa phương cho những khẩu hiệu chung.

4- Phải biết lợi dụng mâu thuẫn nội bộ địch, cô lập phân hóa tranh thủ từng tên, từng bộ phận để có lợi cho đấu tranh.

5- Phải đi đúng đường lối quần chúng trong việc phát động quần chúng đấu tranh, phải thiết thực, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, tin tưởng khả năng đấu tranh của quần chúng.

6- Càng đấu tranh phong trào càng được mở rộng, cơ sở đảng và quần chúng càng được củng cố và phát triển, trình độ giác ngộ chính trị của quần chúng được nâng cao.

2. Đẩy mạnh hoạt động VT3 nhằm thiết thực hỗ trợ thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.

Trong mấy năm qua sự tồn tại của lực lượng VT3 có một ý nghĩa rất quan trọng, là một cánh tay đắc lực của Đảng phục vụ cho việc xây dựng cơ sở và giữ vững phong trào.

Hoạt động của VT3 thời gian qua nói chung có tác dụng hạn chế sự hung ác của bọn phản động địa phương, làm phân hóa bọn này và gây hoang mang đối với quân đội địch qua các cuộc đánh tự vệ hay các trận đánh chủ động tiêu diệt bọn ác ôn, đầu sỏ bọn cố vấn Mỹ.

Để đảm bảo sử dụng hoạt động VT3 đúng theo phương châm nguyên tắc của TW đề ra là: “sử dụng lực lượng VT3 hiện nay chỉ là một chiến thuật để phục vụ cho chiến lược đấu tranh chính trị của quần chúng, mở rộng sự sử dụng có tính chất chiến lược là sai lầm, nhưng không sử dụng theo phương châm chiến thuật kịp thời có mức độ thì không đúng”. Để thực hiện đúng phương châm nguyên tắc ấy việc sử dụng hoạt động VT3 hiện nay cần chú ý những điểm căn bản dưới đây:

1- Về hoạt động ở vùng rừng núi thì các hoạt động nhằm chủ yếu là củng cố và mở rộng căn cứ chính trị, ở đồng bằng thì nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng củng cố cơ sở, hỗ trợ cho đấu tranh của quần chúng, tạo thêm điều kiện thuận lợi phân hóa, tranh thủ cô lập bọn chính quyền xã, dân vệ xã, công an do thám xã, đồng thời để uy hiếp bọn đầu sỏ, gian ác ở địa phương.

2- Về trừ gian, phải phục vụ lợi ích của nhân dân, của đấu tranh chính trị và phải phục tùng lợi ích của phong trào, làm có trọng điểm, nhằm đánh trúng bọn gian ác đầu sỏ thì mới có tác dụng phân hóa. Mỗi khi trừng trị phải biết tố cáo hành động tội ác phản dân hại nước của chúng. Kiên quyết khắc phục thiên hướng lấy khủng bố cá nhân thay cho phong trào đấu tranh của quần chúng.

3- Về tác chiến thì cần cân nhắc kỹ, tranh thủ những điều kiện chính trị có lợi cho phong trào chung hoặc hỗ trợ trực tiếp cho phong trào quần chúng ở một vùng nhứt định và phải nhằm vào bộ phận gian ác mà đánh cho trúng.

4- Tùy tình hình từng lúc, từng vùng mà bố trí lực lượng VT3 về hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho phong trào nơi đó. Khi về hoạt động tránh làm mất thế hợp pháp của quần chúng, tránh tạo tinh thần ỷ lại của địa phương và tránh gây tình hình quá căng thẳng ở địa phương. Hoạt động phải bí mật, linh hoạt, di chuyển mau lẹ, khéo che giấu, tránh bộc lộ, làm cho địch bên dưới co lại mà bên trên thì không cảnh giác (ngay cả vùng rừng núi cũng tránh bộc lộ).

5- Việc sử dụng kết hợp hoạt động VT3 trong đấu tranh chính trị hiện nay phải có mức độ. Muốn vậy cần thấu suốt nguyên tắc hoạt động võ trang phải phục vụ cho đấu tranh chính trị. Do đó đẩy mạnh hoạt động VT3 hiện nay không có nghĩa là hoạt động bừa bãi, mất phương hướng, làm tổn hại đến phong trào. Phải biết tùy từng nơi từng lúc mà sử dụng hoạt động VT3 cho đúng. Về chỉ đạo hoạt động VT3 phải linh hoạt thích hợp với yêu cầu phục vụ chính trị hiện nay tức là cần nhận rõ đối tượng cần đánh, đánh ở đâu? Lúc nào nên đánh? Lúc nào không, đó là vấn đề mà trong chỉ đạo hoạt động VT3 hiện nay cần nhận rõ. Tránh nôn nóng phiêu lưu, đề phòng sự khiêu khích của địch biến cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng thành cuộc võ trang bạo động non kết quả phong trào sẽ lâm vào thế bị động.

6- Bên cạnh phong trào đấu tranh chính trị rộng rãi của quần chúng, lực lượng VT3 phải hoạt động với khẩu hiệu công tác mặt trận để tạo thêm điều kiện đưa uy thế phong trào cách mạng tiến lên. Do đó phương châm hoạt động võ trang hiện nay không thể áp dụng phương châm đơn thuần quân sự mà phải lấy yêu cầu phục vụ cho phong trào đấu tranh chính trị làm mục tiêu để chỉ đạo phương châm hoạt động. Đi chệch mục tiêu ấy là thoát ly đường lối đấu tranh chính trị hiện tại, sẽ đưa phong trào đến chỗ khó khăn phức tạp hơn.

7- Cần củng cố hơn nữa các lực lượng VT3 chủ yếu là tăng cường công tác tư tưởng và chính trị và đồng thời phải chỉnh đốn tổ chức để đảm bảo các lực lượng võ trang tồn tại. Việc giáo dục tư tưởng và chính trị là quan trọng, nhưng về mặt chiến thuật kỹ thuật cũng phải được đặc biệt chú trọng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhằm nâng cao ý thức căm thù và quyết tâm cách mạng trong cuộc đấu tranh chống địch đánh đổ địch.

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là: “giải phóng miền Nam ra khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhứt độc lập dân chủ và giàu mạnh”. Và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam hiện nay là “đoàn kết toàn dân kiên quyết đấu tranh, chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc quyền Ngô Đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống cho nhân dân, giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhứt đất nước trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam á và thế giới!”

Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, công tác tuyên truyền giáo dục là một công tác hết sức quan trọng. Nhiệm vụ cách mạng được thực hiện là khi nào khẩu hiệu cách mạng được thâm nhập trong quảng đại quần chúng và biến thành hành động của quần chúng.

Tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng cần chú ý những điểm sau đây:

1- Về nội dung và yêu cầu tuyên truyền giáo dục:

- Nâng cao tinh thần yêu nước và ý thức giai cấp của công nông. Làm cho công nhân và nông dân nhận rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình trong công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam hiện nay. Làm cho quần chúng nhận rõ con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

- Vạch trần bộ mặt cướp nước và gây chiến của đế quốc Mỹ và bộ mặt bán nước hại dân của bè lũ Ngô Đình Diệm. Đập tan những luận điệu “quốc gia” giả hiệu, những thủ đoạn lừa bịp xảo quyệt của chúng. Khắc phục thiên hướng coi thường tuyên truyền của địch.

- Làm cho quần chúng nhận rõ đấu tranh bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ cách mạng của nhân dân miền Nam hiện nay. Khẩu hiệu “Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thành trì cách mạng của cả nước” phải được tuyên truyền sâu rộng và mạnh mẽ.

- Làm cho quần chúng thấy những thắng lợi to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu và phong trào hòa bình độc lập dân tộc trên thế giới để tăng thêm tin tưởng vào tiền đồ thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

- Tuyên truyền giáo dục xuất phát từ quyền lợi thực tế và bức thiết nhứt của quần chúng để phát động tư tưởng, giáo dục căm thù, động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh chống âm mưu chính sách của địch.

- Trong công tác tuyên truyền giáo dục phải biết kết hợp đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

2- Về chỉ đạo tuyên truyền:

- Về hình thức, có kế hoạch sử dụng hình thức truyền đơn cho đúng để tuyên truyền được rộng rãi.

- Biên soạn những tài liệu cơ bản để giáo dục cách mạng cho quần chúng.

- Có kế hoạch phát hành báo, tài liệu, bản tin được rộng rãi hơn.

- Chú ý các vùng đạo giáo, di cư, Miên và đồng bào thiểu số ở miền Đông.

- Có kế hoạch theo dõi, tổng kết công tác tuyên truyền và kịp thời phổ biến kinh nghiệm và tuyên truyền.

4. Không ngừng củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhứt chống Mỹ - Diệm.

Muốn củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhứt chống Mỹ - Diệm phải ra sức củng cố khối công nông liên minh. Vì phong trào công nông mạnh mẽ bao nhiêu thì tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho việc củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhứt chống Mỹ - Diệm bấy nhiêu.

Để thực hiện nhiệm vụ trên cần xúc tiến những công tác cụ thể dưới đây:

a) ở nông thôn cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức và lãnh đạo phong trào nông dân đấu tranh với địch quyết liệt hơn nữa chống các chính sách của địch nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thân hiện nay.

a) ở đô thị đi sâu tổ chức nắm quần chúng công nhân trong các xí nghiệp, đồn điền và đẩy phong trào đấu tranh của công nhân, phát triển mạnh mẽ sâu rộng và liên tục hơn nữa.

b) Trên cơ sở củng cố khối công nông liên minh, cần chú trọng đúng mức hơn nữa công tác vận động tiểu tư sản, trí thức (những người làm nghề thủ công, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, sinh viên, viên chức, những người làm nghề tự do, v.v.) và công tác vận động tư sản dân tộc (đặc biệt là ở S/C).

c) Đẩy mạnh công tác vận động các tôn giáo nhứt là Cao Đài, Hòa Hảo. Xúc tiến công tác vận động đồng bào di cư, đồng bào thiểu số.

d) Trong đấu tranh cần có sự liên kết hỗ trợ giữa nông thôn và đô thị, giữa các ngành các giới.

e) Phải nắm vững sách lược mặt trận hiện nay là: “tranh thủ đoàn kết mọi người có thể đoàn kết được, trung lập mọi người có thể trung lập được, kể cả những người có ít nhiều khuynh hướng chống Mỹ - Diệm trong chính quyền miền Nam, đặc biệt chú ý từng lớp bên dưới trong các cơ quan hành chánh, quân đội miền Nam. Phải biết lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ địch phân hóa cô lập kẻ địch có lợi cho ta.

f) Đẩy mạnh công tác vận động binh lính địch nhằm thực hiện khối công nông binh liên hiệp.

5. Xúc tiến đặc biệt công tác binh vận.

Mỹ - Diệm ngày càng ra sức tăng cường xây dựng quân đội nhằm chuẩn bị gây chiến tranh và khủng bố đàn áp phong trào cách mạng.

Binh lính trong quân đội miền Nam là công cụ của địch nằm trong bộ máy đàn áp của chúng. Nhưng binh lính hầu hết xuất thân là con cháu của công nông, lao động chủ yếu là nông dân. Với ý thức giai cấp chống áp bức bóc lột sẵn có, với truyền thống đấu tranh chống đế quốc phong kiến của nhân dân miền Nam trước đây và chống Mỹ - Diệm hiện nay, nhứt định Mỹ - Diệm không dễ dàng biến họ thành công cụ để đàn áp phong trào cách mạng. Những cảnh cướp đất, đuổi nhà, dồn dân, đốt nhà, giết người, bắt xâu, bắt phu, sưu cao thuế nặng..., gia đình, vợ con, cha mẹ của họ cũng phải lâm vào cảnh bần cùng, cơ cực, nhứt định họ dễ đồng tình, ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân. Riêng bản thân đời sống làm lính của họ cũng rất khổ cực và tủi nhục, vì bị bạc đãi, hà khắc, chế độ quân phiệt áp bức, lương bổng không bì kịp mức sinh hoạt đắt đỏ, vợ con nheo nhóc, hành quân chết chóc không được nghỉ ngơi, vì vậy mà chẳng những họ không đồng tình chính sách gây chiến nô dịch, khủng bố đàn áp của Mỹ- Diệm, tinh thần ngày càng sút kém, uể oải mà còn đấu tranh chống lại địch. Hơn nữa trong lúc phong trào công nông, lao động ngày càng phát triển mạnh, tình hình thế giới, trong nước ngày càng thuận lợi cho ta thì tinh thần dân tộc, dân chủ, mong muốn hòa bình thống nhứt đang có khả năng nảy nở và phát triển trong quân đội miền Nam. Gần đây, trong các cuộc hành quân càn quét khủng bố nhân dân, trừ một số đơn vị ác ôn trong quân đội áo rằn, trong các đội công an biệt kích, các tên chỉ huy hung ác ra, phần đông binh sĩ lừng chừng, đi đến đâu tìm cách thanh minh với đồng bào về thái độ, hành động của mình, nhứt là số binh sĩ dân binh quân dịch và bảo an, hành quân đi đường thẳng không xục xạo, phá phách. Khi có đụng độ hoang mang bỏ súng chạy trốn hay đầu hàng cả trăm tên (trận Dầu Tiếng, Sa Rài, An Biên...). Đấu tranh cho quyền lợi bản thân mình như đòi tăng lương, nghỉ phép... cũng xảy ra nhiều nơi. Riêng tỉnh Rạch Giá, chỉ trong 6 tháng đầu năm 1959 đã có 42 cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của binh sĩ.

Tuy nhiên, mặt khác cũng phải thấy những thủ đoạn lừa phỉnh xảo quyệt và chính sách quân phiệt trong việc nắm kềm kẹp sử dụng công cụ ấy trong việc thực hiện âm mưu chính sách của chúng, phải thấy hết tính chất rất phản động của bọn lưu manh, côn đồ và bọn con cái địa chủ và tư sản mại bản thù hằn với cách mạng đã được Mỹ - Diệm rèn luyện.

Quân đội là chỗ dựa chủ yếu của Mỹ - Diệm để bảo tồn chế độ của chúng, là công cụ để gây chiến và đàn áp phong trào cách mạng. Do đó công tác B.V1) là một công tác hết sức quan trọng nhằm trực tiếp đập tan chỗ dựa và công cụ của Mỹ - Diệm, tiến tới xây dựng công nông binh liên hiệp, tạo điều kiện thuận tiện cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi ít đổ máu.

Do sự quan trọng nói trên nên mục đích yêu cầu vận động binh lính miền Nam là:

Yêu cầu cơ bản:

Làm tan rã tinh thần và tổ chức quân đội địch, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền thắng lợi ít đổ máu với sự thực hiện khối “công nông binh liên hiệp” dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Yêu cầu trước mắt:

1- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi làm cho binh sĩ nhận rõ những âm mưu thủ đoạn cướp nước và bán nước của đế quốc Mỹ và bè lũ Ngô Đình Diệm. Làm cho binh lính  nhận rõ đời sống của họ hiện nay bị áp bức bóc lột thậm tệ và họ cũng là công cụ của đế quốc phong kiến để thực hiện mọi âm mưu chính sách của chúng.

Tuyên truyền giác ngộ quần chúng binh lính trên cơ sở giác ngộ quyền lợi giai cấp và quyền lợi dân tộc. Phát động tinh thần yêu nước thương nòi, tinh thần ái hộ người cùng đồng giai cấp, để đoàn kết với công nông làm cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến Mỹ - Diệm, thực hiện hòa bình thống nhứt độc lập dân tộc.

2- Vận động binh lính đấu tranh rộng rãi mạnh mẽ hơn nữa đòi cải thiện đời sống của bản thân và gia đình, chống lại mọi hình thức bóc lột. Chống chế độ quân phiệt, hà khắc, ngược đãi binh sĩ của bọn chỉ huy và bọn cố vấn Mỹ.

3- Tranh thủ binh lính đồng tình ủng hộ bằng đủ mọi cách trong các cuộc đấu tranh của nhân dân chống bóc lột vơ vét, chống khủng bố đàn áp, chống chiến tranh, đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ, đòi hòa bình, thống nhứt, độc lập dân tộc.

4- Vận động binh lính chống chiến tranh cụ thể là:

- Chống chính sách lệ thuộc Mỹ và sự xâm nhập của Mỹ nắm quân đội miền Nam và biến quân đội miền Nam thành công cụ của đế quốc Mỹ. Chống mọi hình thức liên minh quân sự và đặt quân đội miền Nam trong khối liên minh ấy.

- Chống âm mưu chuẩn bị chiến tranh đánh miền Bắc, đòi hòa bình thống nhứt đất nước. Nếu Mỹ - Diệm liều lĩnh gây chiến tranh đánh miền Bắc thì: đào ngũ, đầu hàng quân đội miền Bắc, hoặc mang võ khí chạy sang hàng ngũ cách mạng ở miền Nam, hoặc cùng với nhân dân đứng lên tiêu diệt chế độ Mỹ - Diệm để hòa bình thống nhứt Tổ quốc.

- Chống lại chính sách quân sự khủng bố tàn bạo điên cuồng của Mỹ - Diệm đặt miền Nam vào tình trạng chiến tranh.

- Chống việc xây dựng quân đội bằng đào, giải ngũ, chống luyện tập, chống bắt lính, v.v..

5- Đối với lực lượng võ trang cách mạng thì không đối địch. Khi bị bắt đi đánh thì chống lại bằng mọi hình thức từ thấp tới cao như: không chịu đi, hoặc lúc đi cố tránh đụng trận, lúc xáp trận thì đầu hàng phản biến, v.v..

6- Xây dựng cở sở cách mạng trong quân đội địch, đi sâu tranh thủ nắm quần chúng binh lính cảm tình trong các đơn vị tiến tới xây dựng khối công nông binh liên hiệp, để cùng với công nông đứng lên khởi nghĩa khi có đủ điều kiện và thời cơ thuận lợi.

Để đảm bảo thực hiện các yêu cầu trên, về lãnh đạo và chỉ đạo công tác này cần chú trọng những điểm sau đây:

- Cần nhận thức đầy đủ hơn nữa tính chất quan trọng đặc biệt của công tác vận động binh lính địch hiện nay để kiên trì, quyết tâm hơn nữa nhằm đáp ứng cho nhu cầu cách mạng khi có thời cơ.

Muốn thực hiện được mục đích ấy trong chỉ đạo công tác phải thiết thực cụ thể và toàn diện hơn. Kịp thời khắc phục những tư tưởng bi quan trước tình hình khó khăn hiện nay. Cần phải nắm vững mục đích yêu cầu, phương châm nguyên tắc và phương hướng công tác.

- Cần tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tổn thất thiệt hại trong ngành công tác B.V, kiên quyết chấp hành những phương châm nguyên tắc của Đảng để đảm bảo cơ sở trường kỳ mai phục chờ đợi thời cơ. Cần phải kiểm tra chu đáo để chấn chỉnh tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc, tác phong của cán bộ bên ngoài cũng như cơ sở bên trong, có kế hoạch ngăn cắt để đảm bảo bí mật, ngăn ngừa sự bộc lộ sau này.

- Ban chuyên môn các cấp phải được chấn chỉnh tổ chức lề lối làm việc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác.

Nghị quyết công tác B.V của Xứ năm 1958 - 1959 hiện nay vẫn còn thích hợp, các cấp kiểm điểm việc thực hiện và có kế hoạch xúc tiến.

6. Không ngừng củng cố và phát triển Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tồn tại trong phong trào.

Trong thời gian qua với chính sách võ lực điên cuồng của địch, chúng không từ bỏ một thủ đoạn gian ác xảo quyệt nào hòng tiêu diệt uy thế và tổ chức Đảng. Hành động ấy của địch đã gây cho Đảng bộ một số tổn thất khá quan trọng về tổ chức.

Tình hình hiện nay, địch còn có thể gây khó khăn phức tạp cho ta nhiều hơn nữa. Tình trạng giằng co quyết liệt với địch còn kéo dài. Do đó, củng cố phát triển Đảng để đảm bảo giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng, đảm bảo Đảng tồn tại trong quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng nhứt hiện nay của Đảng bộ.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng ấy, các cấp cần chú ý những điểm quan trọng dưới đây:

1- Không ngừng nâng cao trình độ tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên làm công tác chủ yếu trong việc củng cố đảng. Phải làm cho đảng viên thông suốt và tin tưởng đường lối phương châm, sách lược của Đảng. Kịp thời khắc phục những khuynh hướng sai lầm của tư tưởng bi quan, dao động, hữu khuynh đồng thời chống tư tưởng manh động phiêu lưu nôn nóng, tả khuynh.

Phải giáo dục cho mỗi đảng viên trở thành một chiến sĩ kiên cường, bất khuất luôn luôn anh dũng đấu tranh chống kẻ thù và sẵn sàng hy sinh vì cách mạng, luôn luôn liên hệ mật thiết với quần chúng, giáo dục cho đảng viên nhận rõ tình hình, thông suốt nhiệm vụ đấu tranh để phấn khởi cách mạng, bền bỉ, gan góc chịu đựng, tin tưởng sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

2- Xúc tiến xây dựng, củng cố phát triển chi bộ xã. Có kế hoạch cụ thể và tích cực gây dựng lại những chi bộ tan rã. Đặc biệt chú trọng xây dựng chi bộ ở những vùng có tính chất quan trọng về quân sự cũng như chính trị, các xí nghiệp, cơ quan giao thông vận tải, các đường giao thông yết hầu của địch, v.v..

3- Xây dựng về mặt tổ chức để đảm bảo giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng, đảm bảo Đảng tồn tại trong quần chúng, đặc biệt chú trọng những điểm sau đây:

- Ra sức xây dựng, củng cố phát triển chi bộ, đảm bảo cho mỗi chi bộ thật sự thành một dinh luỹ chiến đấu của Đảng, được lực lượng quần chúng bao bọc che chở và đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện những khẩu hiệu của Đảng. Mỗi đảng viên phải bám sát một số quần chúng trong xóm ấp, và được bao bọc chặt chẽ bởi nòng cốt, thanh niên lao động. Trên cơ sở bám chặt quần chúng, mỗi đảng viên hàng ngày phải nâng cao ý chí cách mạng của quần chúng, đoàn kết quần chúng lại thành một khối, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh chống địch bảo vệ quyền lợi quần chúng, không bi quan thỏa hiệp, không phiêu lưu nôn nóng.

- Tổ chức chi bộ phải được tinh giản, gọn nhẹ bảo đảm chất lượng, sinh hoạt phải gọn, hạn chế bớt giấy tờ.

- Có kế hoạch cụ thể và tích cực gây dựng lại những CB1) bị đánh tan.

- Chú ý xây dựng chi bộ ở các xí nghiệp, đường phố, các khu dinh điền, các đồn điền cao su, vùng đạo giáo, vùng dân tộc thiểu số.

- Có kế hoạch phát triển đảng viên mới, chú trọng thành phần lao động và thanh niên, phụ nữ nhứt là những nơi chi bộ bị tan rã, những đảng viên bất hợp pháp không thể trở về được, cần đặc biệt chú trọng những quần chúng tích cực đã thử thách trong phong trào mà kết nạp để xây dựng chi bộ.

- Phải triệt để tôn trọng nguyên tắc bí mật của Đảng, phải hết sức đề cao nguyên tắc bí mật từ việc đi lại, ăn ở, giấy tờ, tổ chức cơ quan, tổ chức giao thông liên lạc, sử dụng cán bộ, v.v.. Không ngừng nâng cao cảnh giác, tỉnh táo đề phòng mọi sự xâm nhập phá hoại của bọn gián điệp và những phần tử đầu hàng phản bội. Có kế hoạch bảo vệ tài liệu Đảng và chủ trương của Đảng.

- Bên cạnh CB, cần phát triển một cách mạnh mẽ, chắc chắn Đoàn Thanh niên Lao động.

4- Có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng cán bộ thuộc thành phần cơ bản. Phải có kế hoạch chu đáo trong việc bảo vệ cán bộ.

Ngoài ra, để đảm bảo sự lãnh đạo sát đúng và kịp thời, điều quan trọng nhứt là phải theo sát nắm vững tình hình. Muốn thế các cấp phải đặc biệt chú trọng tổ chức và củng cố giao thông liên lạc từ trên xuống dưới một cách chặt chẽ bằng nhiều đường, phải cải tiến lề lối làm việc, chế độ báo cáo thỉnh thị phải được thực hiện và tôn trọng.

Trong mấy năm qua, do đường lối đúng đắn của Đảng, do tinh thần đấu tranh bất khuất của đảng viên và cán bộ và tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng nên đã duy trì giữ vững được phong trào.

Bên cạnh những thành tích ấy, chúng ta còn phạm một số sai lầm thiếu sót. Nếu chúng ta biết rút những bài học thắng lợi, những kinh nghiệm thất bại trong mấy năm qua để áp dụng một cách sinh động, sáng tạo và tích cực kiên trì, quyết tâm chống địch thì nhứt định âm mưu đen tối của địch sẽ bị thất bại.

Sau khi thảo luận Nghị quyết Trung ương lần thứ XV, Hội nghị XU hoàn toàn tin tưởng đường lối cách mạng do Trung ương vạch ra và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Hồ Chủ tịch. Hội nghị XU kêu gọi toàn Đảng bộ hãy tăng cường đoàn kết nhứt trí, nâng cao tinh thần cách mạng, thắt chặt liên hệ giữa Đảng với quần chúng và ra sức phấn đấu để giành thắng lợi trong giai đoạn hiện tại.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.1) S/C: Sài Gòn - Chợ Lớn (B.T). 

1) VT3: Vũ trang tuyên truyền (B.T).

1) B.V: binh vận (B.T).

1) CB: Chi bộ (B.T).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website