Thông báo Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Mấy ngày vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ 12 để hoàn thành công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

Hội nghị đã: 

1. Nghe báo cáo kết quả của Đại hội đại biểu các cấp. 

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị. 

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong 5 năm 1981 - 1985 và những năm 80. 

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và những đề nghị sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng. 

5. Thảo luận và thông qua kiến nghị về công tác tổ chức của Đại hội lần thứ V của Đảng. 

Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V được tiến hành chu đáo ở tất cả các cấp; các văn kiện sẽ trình bày trước Đại hội là sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng ta. 

Hội nghị quyết định Đại hội lần thứ V sẽ khai mạc ngày 27-3-1982 tại Hà Nội. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website