Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng khoa VII, ngày 20/4/1996

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII họp từ ngày 12 đến ngày 20-4-1996, sau khi nghiên cứu, thảo luận các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Quyết nghị

I. Uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

1. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề thuộc nội dung các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội VIII, nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp sắp tới của đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và của toàn dân để chỉnh lý dự thảo các văn kiện:

- Báo cáo chính trị;

- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000;

- Điều lệ Đảng (Bổ sung, sửa đổi);

Trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự Đại hội và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần này, chỉ đạo Tiểu ban nhân sự Trung ương tiếp tục xây dựng phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII để trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

II. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng từ ngày 22 đến ngày 30-6-1996; trong đó, Đại hội nội bộ từ ngày 22 đến ngày 26-6-1996 và Đại hội công khai từ ngày 28 đến ngày 30-6-1996.

T/M Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tổng Bí thư

Đỗ Mười

 

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website