Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa VII, ngày 9/6/1996

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII họp từ ngày 3 đến ngày 9-6-1996, sau khi nghiên cứu, thảo luận các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Quyết nghị

I. Uỷ nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng căn cứ vào ý kiến phát biểu và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần này để:

1. Chỉnh lý và cho in gửi các đại biểu dự Đại hội khóa VIII các văn kiện và tài liệu sau đây:

- Báo cáo chính trị;

- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000;

- Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng;

- Điều lệ Đảng (Bổ sung, sửa đổi);

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII;

- Quy chế tổ chức làm việc, quy chế bầu cử và chương trình của Đại hội VIII.

2. Hoàn chỉnh danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII để trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định lần cuối cùng trước khi trình Đại hội.

II. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng từ ngày 22-6 đến ngày 1-7-1996; trong đó, Đại hội nội bộ từ ngày 22 đến ngày 26-6-1996 và Đại hội công khai từ ngày 28-6 đến ngày 1-7-1996.

T/M Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tổng Bí thư

Đỗ Mười

 

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

(ĐCSVN) - Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

19 điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 35-QÐ/TƯ ngày 15/10/2021 ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư .

Liên kết website