Khuôn khổ Hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc (UNDAF) - United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)

UNDAF là một văn kiện xác định khuôn khổ dể lập kế hoạch chiến lược và xây dựng chương trình phối hợp, góp phần xác định những ưu tiên trong hoạt động của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia. UNDAF là cơ sở để tăng cường sự hợp tác của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia với sự nhất trí của Chính phủ sở tại. UNDAF còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp với các đối tác phát triển nước sở tại.

 - UNDAF không phải là văn kiện về chương trình hoạt động mà là khuôn khổ hướng dẫn chung cho hoạt động chương trình của từng tổ chức Liên hợp quốc. Cụ thể là, trên cơ sở văn kiện UNDAF, từng tổ chức quốc tế xây dựng một khuôn khổ hợp tác riêng với Chính phủ. UNDAF không phải văn kiện đề cập đến tất cả mọi nhu cầu phát triển mà chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển được ưu tiên của Chính phủ và Liên hợp quốc, do nguồn lực của Liên hợp quốc chỉ ở mức hạn chế. Phạm vi hỗ trợ phát triển cho các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc không phải là toàn diện mà mang tính chất xúc tác. 

 - UNDAF không phải là khuôn khổ để điều phối phát triển tổng thể của Chính phủ và các nhà tài trợ. 
Mục tiêu, nội dung của UNDAF 

 Mục tiêu của UNDF là nhằm nâng cao tác động của các hoạt động hỗ trợ của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia trên cơ sở: Chú trọng vào kết quả; Thống nhất về mục đích; Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức Liên hợp quốc; Sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực.

 Nội dung của UNDAF thường bao gồm các phần sau: Tóm tắt văn kiện UNDAF; Thông tin cơ sở và giới thiệu; Các mục tiêu bao trùm và mục tiêu cụ thể; Các chiến lược hợp tác; Theo dõi và tổng kết đánh giá; Khuôn khổ kinh phí của chương trình; Các phụ lục. 

 Các đối tác tham gia UNDAF 
Các đối tác tham gia UNDAF gồm: các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phát triển Liên hợp quốc và các cơ quan tài chính quốc tế Britton Ut có văn phòng tại nước sở tại; các NGOs; Cộng đồng tài trợ; và sự tham gia của các cơ quan đối tác liên quan của Chính phủ sở tại.

 Việt Nam là một trong số 18 nước được Liên hợp quốc chọn để xây dựng thí điểm văn kiện UNDAF. Cho đến nay, các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phát triển Liên hợp quốc đã xây dựng hai UNDAF cho Việt Nam (UNDAF I cho giai đoạn 1997-2000, UNDAF II cho giai đoạn 2001-2005 và hiện nay đang chuẩn bị đề án xây dựng UNDAF III cho giai đoạn 2006-2010). Việc xây dựng UNDAF không chỉ nhằm tạo ra một sản phẩm thực sự mà còn là một quá trình xây dựng tinh thần cộng tác tập thể. Ngoài phạm vi các quỹ, chương trình và tổ chức thuộc Liên hợp quốc, việc xây dựng UNDAF còn dựa trên cơ sở tham khảo rộng rãi các cơ quan chính phủ, các tổ chức quần chúng, quốc hội, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhà tài trợ song phương. 

(Nguồn: Các tổ chức quốc tế và Việt Nam. NxbCTQG)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website